За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-2513-20.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2513-20.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатори 32874.501.855 (идентичен с УПИ УПИ XXVIII-855, кв.110), 32874.501.876 (идентичен с УПИ УПИ XXXII-876, кв. 110) и 32874.501.887,888 (идентичен с УПИ XXVII-887/888, кв. 110) по КККР на гр. Исперих, община Исперих"

Писмо до възложителя с изх. № И-2509/19.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2509/19.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна на предназначението и преустройство на част от съществуваща триетажна сграда в закусвалня" с местоположение УПИ III-общ., 422 по плана на с. Зафирово

Писмо до възложителя с изх. № И-2317/05.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2317/05.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външно кабелно електрическо захранване за жилищна сграда в УПИ V-4076, кв.304 (ПИ 63427.2.4076) ул. "Чавдар войвода" № 4, гр. Русе" с местоположение УПИ V-4076, кв.304 (63427.2.4076) по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-2510/19.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2510/19.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни съставни части:
1.„Изработване на подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) и парцеларен план (ПП) за поземлен имот (ПИ) № 55186.122.11 по КККР на с. Паисиево, общ. Дулово“.
2. Инвестиционно предложение за „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция – слънчоглед“, с местоположение ПИ с идентификатор 55186.122.11 по КККР на с. Паисиево, общ. Дулово"

Писмо до възложителя с изх. № И-2489/18.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2489/18.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 700 kW, за удовлетворяване на собствени нужди на млекопреработваемо предприятие - мандра, с местоположение в ПИ с идентификатори 66665.501.876, 66665.501.66, 66665.501.589 по КККР на с. Ситово, общ. Ситово, област Силистра"

Галерия