За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-318/28.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-318/28.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Монтаж и инсталация за производство на електрическа енергия върху покривна конструкция на съществуващи сгради", с местоположение УПИ CIV, кв. 105 по плана на с. Брестовене

Писмо до възложителя с изх. И-317/28.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-317/28.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изменение на ПУП-ПР за ПИ с планоснимачен номер 688, за който е отреден парцел I-449 в кв. 36 по плана на с. Пороище, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-316/28.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-316/28.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ИПР) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61710.504.4649 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-313/28.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-313/28.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен номер 638, за който е отреден парцел XV-638, кв. 46 по плана на с. Дянково, община Разград и последващо изграждане на автомивка"

Писмо до възложителя с изх. И-309/28.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-309/28.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kWp", с местоположение УПИ III-112, кв. 16 по плана на с. Каран Върбовка

Писмо до възложителя с изх. И-292/27.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-292/27.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширение на малко стопанство чрез прилагане на иновации при отглеждането на зеленчуци", с местоположение ПИ 501.791 и 501.766 по КККР на с. Ценово

Галерия