За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-371/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-371/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг-проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на покрива на НЧ Отец Паисий, с. Савин", с местоположение кв. 19 по плана на с. Савин

Писмо до възложителя с изх. № И-370/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-370/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг-проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на покрива на сграда, общинска собственост, в която се помещава кметство Звънарци", с местоположение УПИ VIII, кв. 24 по плана на с. Звънарци

Писмо до възложителя с изх. № И-368/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-368/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг-проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на покрива на НЧ Христо Ботев-1927, с. Медовене", с местоположение УПИ VIII, кв. 8 по плана на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-367/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-367/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на външен довеждащ водопровод от кладенци Раней Сливо поле I- подем до Напорен резервоар 1000 куб.м, град Сливо поле, община Сливо поле", с местоположение ПИ 016013, 016032, 016035, 016044, 000148, 017021, 017022, 017039, 017055,
000150, 000151, 000152, 000153, 022004, 022005, 000157, 000166, 000167,
023002, 023006, 027015, 027028, 027029, 000214, 000215, 000216, 000217, 028001, 028014, 028029, 028030, 029013, 029043, 029044, 029048, 000157, 000218, 000282, 000283, 053002, 053011, 053012, 053013, 053015, 053016, 053017, 053018, 053033,
053034, 000284, 000226, 000234 в землището на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № И-364/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-364/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди върху покрив на съществуваща сграда", с местоположение ПИ 66427.501.1569 по КККР на гр. Силистра

Галерия