За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-601/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-601/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Извеждане на принудителна сеч в горски подотдели, стопанисвани от ТП ДЛС Каракуз", с местоположение ПИ ", с местоположение ПИ 21926.25.152 по КККР по Паисиево и ПИ 55186.125.124 по КККР на с. Долец

Писмо до възложителя с изх. № И-600/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-600/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Отклонение от съществуваща електронна съобщителна мрежа на А1 България ЕАД на територията на гр. Борово", с местоположение ПИ 05611.178.1, 05611.10.105, 05611.10.71, 05611.1.1816, 05611.1.1815, 05611.1.1801, 05611.1.1802, 05611.1.1809, 05611.1.1808, 05611.1.1812, 05611.10.68, 05611.172.2, 05611.172.3, 05611.172.4, 05611.32.6, 05611.32.13, 05611.28.4, 05611.28.10 и 05611.28.11 по КККР на с. Борово

Писмо до възложителя с изх. № И-599/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-599/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация за ПИ с идентификатор 61710.505.5226 по КК и КР на гр. Разград, за който е отреден парцел VIII-5226, кв. 86 по плана на гр. Разград" с местоположение ПИ 61710.505.5226 по КККР гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-597/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-597/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на улици в населените места на територията на община Ценово, обл. Русе", с местоположение ПИ ", с местоположение ул. „Урожайна”, ул. „Възраждане” в с. Белцов, ул. „Рила”, ул. „Отец Паисий”, „Неофит Рилски”,, ул. „Кирил и Методий” в с. Беляново, ул. „Иван Вазов”, част от ул. „Г. Иванов”, част от ул. „Хр. Ботев”, част от ул. „Л. Каравелов” в с. Джулюница, ул. „Иван Вазов”, ул. „Рила”, част от ул. „Олимпи Панов” в с. Долна Студена, ул. „Околчица”, ул. „Преслав” в с Караманово, ул. „Клокотница”, ул. „Бачо Киро” в с. Кривина, ул. „Преслав”, ул. „Приста” в с. Новград, ул. „Мизия”, ул. „Петрохан” в с. Пиперково, ул. „Отец Паисий”, ул. „Преслав”, ул. „Хан Крум”, ул. „Оборище”, част от ул. „Яне Сандански” в с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-596/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-596/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Разширяване на съществуващо стопанство от трайни насаждения", с местоположение ПИ 72337.200.26, 72337.200.27, 72337.200.28, 72337.200.29 и 72337.200.30 по КККР на с. Тертер

Писмо до възложителя с изх. № И-595/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-595/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на Община Завет, Подобект 4: Улици в с. Иван Шишманово, Подобект 4.2: с. Иван Шишманово - ул. "Васил Левски" ОК 4 - ОК 34"

Писмо до възложителя с изх. № И-594/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-594/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Присъединителни съоръжения за захранване с ел. енергия на тръбен кладенец и изграждане на навеси за стопански инвентар, автомобилен кантар, вътрешни пътища и площадка за маневриране", с местоположение ПИ 69804.39.22 по КККР на гр. Стрелково

Галерия