За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1443/09.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1443/09.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Складова база за строителни материали и битови помещения за работниците със застроена площ до 1200.00 м2", с местоположение ПИ 61710.505.7444 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1442/09.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1442/09.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план – План-схема за строеж: Кабелна линия ниско напрежение 1 kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW в ПИ 15761.501.125 по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на с. Голям извор, общ. Самуил, обл. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1439/09.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1439/09.04.2024 г., относно ИП/ПП за "ФЕЦ с мощност 1000кВ в УПИ I-407, кв. 10 по плана на с. Йорданово, общ. Силистра", с местоположение УПИ I-407, кв. 10 по плана на с. Йорданово

Писмо до възложителя с изх. И-1429/08.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1429/08.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна едноетажна жилищна сграда и реконструкция на гараж", с местоположение ПИ 18589.501.63 по КККР На с. Гецово

Писмо до възложителя с изх. № И-1410/05.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1410/05.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за ПИ 221 и ПИ 346, за които са отредени парцелите IV-221, I-219, V-219, кв. 24 по плана на с. Островче, общ. Разград"

Галерия