За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1170/22.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1170/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съгласно чл. 150 от Закона за устройство на територията", с местоположение ПИ 66425.507.856 по КККР гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-1165/22.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1165/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на двуетажна, еднофамилна жилищна сграда и дентален кабинет", с местоположение УПИ VIII-194, кв. 27 (32874.502.194) по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № И-1164/22.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1164/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда с изграждане на ВиК и Ел връзки", с местоположение ПИ 56397.502.711 по КККР на с. Пиргово

Писмо до възложителя с изх. № И-1163/22.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1163/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ XX-3165 за безвредни производствени дейности, кв. 28 по плана на гр. Алфатар, общ. Алфатар", с местоположение ПИ 00415.501.3165 по КККР на гр. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № И-1131/20.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1131/20.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 61710.505.7317 и 61710.505.7316 по КК и КР на гр. Разград"

Галерия