За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-264/27.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-264/27.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от нова о.т. 10836 до нова о.т. 10837 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.43.23 по КК и КР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-257/26.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-257/26.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначение на складова сграда с отвор 12 м в цех за разкрой на платове", с местоположение ПИ 63427.3.101 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-255/26.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-255/26.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за създаване на устройствена основа за изграждане на външно кабелно ел. захранване на обект „Складова база за съхранение на зърно“, находящ се в ПИ с идентификатор 00895.506.90 по КК иКР на село Айдемир, община Силистра"

Галерия