За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-248/26.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-248/26.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на част от магазин за промишлени стоки в казан за изваряване на ракия за лично производство", с местоположение УПИ XVI, кв. 105 по плана на с. Брестовене

Писмо до възложителя с изх. И-247/26.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-247/26.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Подпомагане развитието на стопанство с отглеждане на пчелни семейства", с местоположение ПИ 30065.204.1 по КККР на гр. Завет

Писмо до възложителя с изх. И-246/26.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-246/26.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Подпомагане развитието на стопанство с отглеждане на пчелни семейства", с местоположение УПИ VI-148, кв. 23 по плана на с. Медовене

Писмо до възложителя с изх. И-244/26.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-244/26.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на пчелни семейства", с местоположение УПИ VII, VIII-251, кв. 11 по плана на с. Поляна

Галерия