За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1080/18.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1080/18.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на съществуващ магазин /павилион/ в хладилен склад за съхранение на плодове - УПИ X-за търговия, кв. 26 по плана на с. Кривина, ул. Дунав 25, общ. Ценово", с местоположение УПИ X, кв. 26 по плана на с. Кривина

Писмо до възложителя с изх. № И-1070/18.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1070/18.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 78358.27.13 по КК и КР на с. Ценович, общ. Силистра"

Галерия