За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение № РУ-05-ОС/2022 г.

Решение № РУ-05-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа 550кW”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и разширена със Заповед №РД-382/19.04.2015 г. на Министъра на околната среда и водите и BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР

Решение № РУ-04-ОС/2022 г.

Решение № РУ-04-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на проект за „Рекултивация на общинско депо за отпадъци – Иваново”, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Решение № РУ-03-ОС/2022 г.

Решение № РУ-03-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2022 г. в гори, собственост на Община Разград, стопанисвани от ОП „Разградлес”, за горски подотдели 209-„е”, 332-„а”, 368-„г”, 373-„б” и 391-„г, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитенa зонa BG0000173 „Островче” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1014/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 15/19.02.2021 г.).

Решение № РУ-02-ОС/2022 г.

Решение № РУ-02-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на трайни насаждения - тополи”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002030 „Комплекс Калимок” за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-831/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите  (ДВ, бр. 108/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-86/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0000377 „Калимок-Бръшлен” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1049/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 21/2021 г.).

Решение № РУ-01-ОС/2022 г.

Решение № РУ-01-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на съоръжения, укрепване и облицовка на коритото на дере, минаващо през село Широково, общ. Две могили”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и разширена със Заповед №РД-382/19.04.2015 г. на Министъра на околната среда и водите и BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Решение № РУ-22-ОС/2021 г.

Решение № РУ-22-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План-извлечение за промяна на вида на сечта през 2022 г. в гори, стопанисвани от ТП ДЛС „Дунав” – гр. Русе, включващо горски подотдели 215-д, 215-е, 215-н, 217-б, 218-к, 224-ф, 75-з, 206-ж, 61-л, 79-в, 79-г, 152-е, 12-б, 17-у, 17-ф, 17-б1, 22-а, 23-о, 31-л, 32-у1, 32-ф1, 33-л, 33-н, 34-л, 34-р, 40-г, 46-к, 48-г, 48-л, 55-е, 55-м, 55-ш, 60-е, 60-з, 61-н, 68-р, 68-ф, 69-в, 71-в, 72-е, 72-ж, 75-к, 76-д, 77-б, 82-и, 179-а, 185-в, 188-д, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
  • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.);

BG0000529 „Мартен-Ряхово” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1041/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.).

Решение № РУ-21-ОС/2021 г.

Решение № РУ-21-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението на земеделски земи в горски територии”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитенa зонa BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДБ, бр. 10/2013 г.).

Решение № РУ-20-ОС/2021 г.

Решение № РУ-20-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна вида на сечта през 2022 г. в гори, собственост на Община Ветово, стопанисвани от „Ветовска гора” ЕООД, включващо горски подотдели 84-б, 84-в, 87-а, 88-г, 95-б, 95-д, 254-б, 254-в, 256-б, 257-б, 78-н, 79-а, 79-б, 80-б, 80-г, 93-а, 93-з, 93-л, 97-н, 266-д, 271-м, 92-ж, 92-и, 249-л, 256-г, 257-г, 81-б, 93-к, 96-и, 97-л, 98-д, 271-б, 276-п, 89-а, 89-ш, 90-ж и 96-г, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
  • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.);
  • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДБ, бр. 10/2013 г.);

BG0000168 „Лудогорие” за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/2021 г.).

Решение № РУ-19-ОС/2021 г.

Решение № РУ-19-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение за „Развитие на малко земеделско стопанство”, с оглед на това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), променена със Заповед РД-74/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.).

България в Юнеско

Галерия