За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение № РУ-15-ОС/2022 г.

Решение № РУ-15-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие за инвестиционно предложение (ИП) за „Почистване от тревиста, храстовидна, дървесна растителност и оформяне на експолоатационния профил на отоводнителни канали на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0000233 „Студена река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, BG0000377 „Калимок-Бръшлен” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, BG0002030 „Комплекс Калимок” за опазване на дивите птици, BG0000530 „Пожарево-Гарван” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002064 „Гарванско блато” за опазване на дивите птици.

Решение № РУ-16-ОС/2022 г.

Решение № РУ-16-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението на земеделски земи в горски територии на двадесет броя поземлени имоти, находящи се в с. Малък Поровец, с. Голям Поровец, с. Йонково, гр. Исперих, с. Конево, с. Китанчево, с. Средоселци, с. Драгомъж, общ. Исперих”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици.

Решение № РУ-14-ОС/2022 г.

Решение № РУ-14-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие за изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 72337.454.23 по КККР на гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитенa зонa BG0000171 „Лудогорие-Боблата” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, обявена със Заповед № РД-358/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 59/16.07.2021  г.)

Решение № РУ-13-ОС/2022 г.

Решение № РУ-13-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие за План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2022 г. в гори, стопанисвани от ТП ДЛС „Каракуз”, включващо горски подотдели 148-н, 297-а, 297-б, 297-г, 297-н, 300-а, 120-а, 303-т, 264-д, 1103-в, 291-ж, 326-б, 327-з, 1076-б, 1102-д, 1150-е, 1156-г, 1156-д, 1172-б и 1156-в, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 „Лудогорие” и BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици и BG0000168 „Лудогорие” и BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия.

Решение № РУ-11-ОС/2022 г.

Решение № РУ-11-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Ценово”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.).

Решение № РУ-12-ОС/2022 г.

Решение № РУ-12-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Почистване на горскодървесна и храстова растителност в имоти, с цел поддържането им като пасища, ливади и ниви”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Решение № РУ-10-ОС/2022 г

Решение № РУ-10-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението на земеделски земи в горски територии”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и разширена със Заповед №РД-382/19.04.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/16.03.2021 г.).   

Решение № РУ-09-ОС/2022 г.

Решение № РУ-09-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението на земеделски земи в горски територии”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и разширена със Заповед №РД-382/19.04.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и BG0000173 „Островче” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1014/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 15/19.02.2021 г.).

Решение № РУ-08-ОС/2022 г.

Решение № РУ-08-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Почистване от тревна, храстовидна и дървесна растителност на корона, откоси и сервитути на корекциите на следните реки:

  • корекция на река Янтра от км. 0+000 до км. 51+800 с обща дължина 35,632 км.
  • корекция на река Студена от км. 0+000 до км. 10+660 с обща дължина 10,660 км.
  • корекция река Русенски Лом от км. 3+000 до км. 15 +500 и от км.19+З00 до км. 26+520.
  • корекция на река Баниски Лом от км. 0+000 до км. 17+123 с обща дължина 17,123 км.
  • корекция на река Черни Лом от км. 0+000 до км. 13+600 с обща дължина 13,600 км.
  • корекция на река Шипа от км. 0+000 до км. 8+425 с обща дължина 8,425 км.
  • Топчийско дере от км. 0+000 до км. 10+175 с обща дължина 10,175 км.
  • корекция на река Бели Лом от км. 65+550 до км. 79+650 с обща дължина 13,200 км.
  • корекция на река Бешовица от км. 0+000 до км. 6+545 с обща дължина 6,545 км.

корекция на река Бели Лом и притоци от км. 79+650 до км. 122+440 с обща дължина 37,590 км.”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” и BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете”, BG0000168 „Лудогорие”, BG0000169 „Лудогорие – Сребърна”, BG0000610 „Река Янтра” и BG0000233 „Студена река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия.

Галерия