За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение № РУ-06-ОС/2024 г.

Решение № РУ-06-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2024 г. в горски територии държавна собственост, стопанисвани от „Северноцентрално държавно предприятие” (СЦДП), териториално поделение (ТП) „Държавно ловно стопанство (ДЛС) Воден-Ири-Хисар”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, при спазване на посочените задължителни условия

Решение № РУ-05-ОС/2024 г.

Решение № РУ-05-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2025 г., в гори, стопанисвани от ТП ДГС „Сеслав” – гр. Кубрат, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици и BG0000168 „Лудогорие” и BG0000171 „Лудогорие-Боблата“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия

Решение № РУ-04-ОС/2024 г.

Решение № РУ-04-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти – от „Нива” на „Овощна градина”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитенa зонa BG0002030 „Комплекс Калимок” за опазване на дивите птици, при спазване на посочените задължителни условия

Решение № РУ-03-ОС/2024 г.

Решение № РУ-03-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на Предписание по чл. 106, във връзка с чл. 131, ал. 2 от Закона за горите за извеждане на принудителна сеч в горски подотдели, стопанисвани от „Екотекника” АД, включващо горски подотдели 1103-„а“ и „г“, 1104-„а“, 1105- „г“ и „е“, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици и BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия

Решение № РУ-02-ОС/2024 г.

Решение № РУ-02-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на Предписание по чл. 106, във връзка с чл. 131, ал. 2 от Закона за горите за извеждане на принудителна сеч в горски подотдели, стопанисвани от ТП ДЛС „Каракуз”, включващо горски подотдели 1103-„а“ и „г“, 1104-„а“, 1105- „г“ и „е“, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици и BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия.

Решение РУ-1-ОГФ/2024 г.

Решение РУ-1-ОГФ/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка, неразделна част от Решение РУ-11-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна начина на трайно ползване и промяна предназначението на имоти от земеделски в горски територии”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002039 „Хърсовска река” и BG0002048 „Суха река” за опазване на дивите птици и BG0000106 „Хърсовска река” и BG0000107 „Суха река”  за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Решение № РУ-01-ОС/2024 г.

Решение № РУ-01-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на план-извлечениe за промяна вида на сечта в горски територии държавна собственост, стопанисвани от ДЛС „Дунав“, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” BG0002030 „Комплекс Калимок” и BG0002024 „Рибарници Мечка” за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете”, BG0000377 „Калимок-Бръшлен”, BG0000529 „Мартен-Ряхово” и BG0000232 „Батин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия

Решение № РУ-35-ОС/2023 г.

Решение № РУ-35-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2024 г., в гори, стопанисвани от ТП ДГС „Сеслав” – гр. Кубрат, включващо горски подотдели 1117-ж, 1117-н, 39-е, 39-и, 39-л, 159-б, 159-в, 159-г, 1163-ж, 1163-к, 1022-е, 1022-и, 1024-а, 1025-е, 1030-б, 1048-к, 1111-б, 1111-ф, 1112-а, 1114-б, 1115-е, 1122-г, 1125-з, 1131-в, 1134-г, 1158-в, 1160-з, 1160-и, 1165-д, 1017-л, 1033-у, 1101-з, 1111-н, 1112-г, 1157-г, 1160-ж, 1161-з, 1162-е, 1165-б, 1165-в, 1001-ч, 1001-ш, 1009-д, 1020-а, 1021-а, 1033-а, 1033-к, 1033-л, 1033-а1, 1033-б1, 1042-д, 1043-а, 1044-и, 1044-к, 1075-е, 1084-а, 1139-б, 1140-в, 1186-б, 1111-п, 1116-б, 1116-в, 1128-г, 1128-д, 1133-р, 1133-х, 1143-д, 1143-т, 1144-б, 1148-г, 1149-а, 1149-в, 1150-а, 1150-к, 1160-а, 1166-а, 1160-в, 1100-б, 1100-а, 1111-д, 1017-л, 1025-ж, 1027-г, 1041-б, 1044-ж, 1134-б, 1134-в, 1144-г, 1160-м, 1040-б, 1139-г, 1186-з, 1098-г, 1152-т, 1170-у, 1170-г1, 1170-д1, 5-г, 37-д, 38-б, 38-д, 39-к, 41-л,  1017-ж, 1018-ж, 1021-д, 1078-д, 1084-г, 1096-и, 1096-л, 1097-б, 1097-г, 1133-ф, 1152-п, 1163-е, 1163-п, 1164-а, 1167-д, 1175-г, 1175-д, 1177-и, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици и BG0000168 „Лудогорие”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия

Решение № РУ-34-ОС/2023 г.

Решение № РУ-34-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна вида на сечта през 2024 г., в гори, собственост на Община Ветово, стопанисвани от „Ветовска гора” ЕООД, включващо горски подотдели 99-м, 89-ж, 93-з, 93-м, 264-в, 264-г, 80-и, 80-м, 86-л, 86-м, 254-а, 264-р, 276-з, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” и BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете” и BG0000168 „Лудогорие”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия

Галерия