За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение № РУ-03-ОС/2017 г.

Решение № РУ-03-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Създаване на трайни насаждения от сини сливи”, с местоположение поземлен имот с № 000180 в землището на село Белцов, община Ценово, поземлен имот с № 022003 в землището на село Ценово, община Ценово. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

ü  BG0000610 “Река Янтра”за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-02-ОС/2017 г.

Решение № РУ-02-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „ Създаване на трайни насаждения от лешници, отглеждани по интегриран способ и иновативна технология за уплътняване на площи”, с местоположение поземлени имоти с №№ 082016, 086017, 087021, 089007, 092004, 092012 и 092013 в землището на село Белцов, община Ценово и поземлен имот с № 000301 в землището на село Новград, община Ценово. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

ü  BG0000610 “Река Янтра”за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-01-ОС/2017 г.

Решение № РУ-01-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Създаване на трайни насаждения от лечебно-ароматна култура - лавандула ”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 00415.3.12, 00415.3.19, 00415.3.21, 00415.3.56, 00415.6.25, 00415.6.26, 00415.11.8, 00415.11.10, 00415.11.22, 00415.11.38, 00415.20.36, 00415.22.36, 00415.22.40, 00415.22.46, 00415.22.47, 00415.22.87, 00415.22.510, 00415.22.512, 00415.32.505, 00415.32.506, 00415.68.26, 00415.72.25, 00415.75.19, 00415.75.29, 00415.75.30, 00415.107.8, 00415.134.20, 00415.134.24, 00415.134.37, 00415.134.60, 00415.134.61, 00415.137.44, 00415.139.7, 00415.158.32, 00415.161.44, 00415.167.6, 00415.167.10, 00415.171.22 и 00415.182.3 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Алфатар, община Алфатар. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

ü  BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-74/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);

ü  BG0000106 “Хърсовска река”за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-14-ОС/2016 г.

Решение № РУ-14-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Създаване на трайни насаждения – кайсии”, с местоположение поземлен имот № 024005 в землището на с. Чернолик, община Дулово.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 •  BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013г.);
 • BG0000168 „Лудогориеза опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-13-ОС/2016 г.

Решение № РУ-13-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Създаване на лавандулови насаждения”, с местоположение поземлен имот № 015043 в землището на село Водно, община Дулово.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 •  BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-12-ОС/2016 г.

Решение № РУ-12-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Създаване на трайни насаждения – орехи и изграждане на ограда с височина до 2 м”, с местоположение поземлени имоти №№ 012017 и 014009 в землището на село Златоклас, община Дулово и 015101, 029046, 029047 и 029048 в землището на с. Чернолик, община Дулово.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 •  BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013г.);
 • BG0000168 Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-ОС/2016 г.

Решение № РУ-11-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Почистване от дървесна и храстова растителност на предпазните диги на р. Янтра и сервитутните им ивици, с местоположение поземлени имоти №№ 000017 в землището на с. Новград, община Ценово, 000027 в землището на с. Кривина, община Ценово, 000033 в землището на село Долна Студена, община Ценово и 000238 в землището на с. Ценово, община Ценово.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/2016 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-10-ОС/2016 г.

Решение № РУ-10-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечение за промяна на вида на сечта през 2017 г. в гори, собственост на Община Ветово за горски подотдели 83-а, 83-в, 83-ж, 83-и, 84-б, 87-а, 87-б, 87-в, 88-г, 89-а, 89-и, 92-е, 92-з, 94-а, 94-б, 94-в, 94-ж, 95-б, 95-в, 95-д, 99-д, 253-г, 253-е, 254-в, 256-б, 257-б, 257-г, 257-д, 257-е, 1114-м, 1115-б, 266-д, 269-г, 271-л, 274-г, 275-а, 279-з, 279-к и 280-г.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
 • BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.);
 • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
 • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-09-ОС/2016 г.

Решение № РУ-09-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Изграждане на ловен кантон.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
 • BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия