За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение № РУ-07-ОС/2017 г.

Решение № РУ-07-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на „Подземна оптична кабелна мрежа, свързваща въздушните мрежи на селищата: ШКС № 1 - с. Батишница; ШКС № 8 - с. Бъзовец и с. Чилнов; ШКС № 14 - с. Острица; ШКС № 10 - с. Баниска; с. Баниска - ШКС № 16; ШКС № 10 - ШКС № 13; с. Кацелово - ШКС № 17;  ШКС № 18 - ШКС № 19, община Две могили, област Русе”. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
  • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, приета с Решение на Министерския съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-06-ОС/2017 г.

Решение № РУ-06-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на оптична връзка от гр. Исперих до съоръжение на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 15953.65.749 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голям Поровец, община Исперих. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
  • BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, приета с Решение на Министерския съвет № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-05-ОС/2017 г.

Решение № РУ-05-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „ Изграждане на телекомуникационна базова станция RAZ0031 в имот № 000032 в землището на с. Острово, общ. Завет ”, с местоположение имот № 000032 в землището на с. Острово, община Завет. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
  • BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, приета с Решение на Министерския съвет № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-04-ОС/2017 г.

Решение № РУ-04-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Извършване на проучвателни работи в площ „Ценово-2”, община Ценово, област Русе за периода януари-април 2017 г.”, с местоположение площ „Ценово-2”, попада в землището на село Ценово, община Ценово. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

ü  BG0000610 “Река Янтра”за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-03-ОС/2017 г.

Решение № РУ-03-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Създаване на трайни насаждения от сини сливи”, с местоположение поземлен имот с № 000180 в землището на село Белцов, община Ценово, поземлен имот с № 022003 в землището на село Ценово, община Ценово. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

ü  BG0000610 “Река Янтра”за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-02-ОС/2017 г.

Решение № РУ-02-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „ Създаване на трайни насаждения от лешници, отглеждани по интегриран способ и иновативна технология за уплътняване на площи”, с местоположение поземлени имоти с №№ 082016, 086017, 087021, 089007, 092004, 092012 и 092013 в землището на село Белцов, община Ценово и поземлен имот с № 000301 в землището на село Новград, община Ценово. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

ü  BG0000610 “Река Янтра”за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-01-ОС/2017 г.

Решение № РУ-01-ОС/2017 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Създаване на трайни насаждения от лечебно-ароматна култура - лавандула ”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 00415.3.12, 00415.3.19, 00415.3.21, 00415.3.56, 00415.6.25, 00415.6.26, 00415.11.8, 00415.11.10, 00415.11.22, 00415.11.38, 00415.20.36, 00415.22.36, 00415.22.40, 00415.22.46, 00415.22.47, 00415.22.87, 00415.22.510, 00415.22.512, 00415.32.505, 00415.32.506, 00415.68.26, 00415.72.25, 00415.75.19, 00415.75.29, 00415.75.30, 00415.107.8, 00415.134.20, 00415.134.24, 00415.134.37, 00415.134.60, 00415.134.61, 00415.137.44, 00415.139.7, 00415.158.32, 00415.161.44, 00415.167.6, 00415.167.10, 00415.171.22 и 00415.182.3 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Алфатар, община Алфатар. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

ü  BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-74/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);

ü  BG0000106 “Хърсовска река”за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-14-ОС/2016 г.

Решение № РУ-14-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Създаване на трайни насаждения – кайсии”, с местоположение поземлен имот № 024005 в землището на с. Чернолик, община Дулово.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  •  BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013г.);
  • BG0000168 „Лудогориеза опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-13-ОС/2016 г.

Решение № РУ-13-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Създаване на лавандулови насаждения”, с местоположение поземлен имот № 015043 в землището на село Водно, община Дулово.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  •  BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Галерия