За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение № РУ-12-ОС/2016 г.

Решение № РУ-12-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Създаване на трайни насаждения – орехи и изграждане на ограда с височина до 2 м”, с местоположение поземлени имоти №№ 012017 и 014009 в землището на село Златоклас, община Дулово и 015101, 029046, 029047 и 029048 в землището на с. Чернолик, община Дулово.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 •  BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013г.);
 • BG0000168 Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-ОС/2016 г.

Решение № РУ-11-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Почистване от дървесна и храстова растителност на предпазните диги на р. Янтра и сервитутните им ивици, с местоположение поземлени имоти №№ 000017 в землището на с. Новград, община Ценово, 000027 в землището на с. Кривина, община Ценово, 000033 в землището на село Долна Студена, община Ценово и 000238 в землището на с. Ценово, община Ценово.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/2016 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-10-ОС/2016 г.

Решение № РУ-10-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечение за промяна на вида на сечта през 2017 г. в гори, собственост на Община Ветово за горски подотдели 83-а, 83-в, 83-ж, 83-и, 84-б, 87-а, 87-б, 87-в, 88-г, 89-а, 89-и, 92-е, 92-з, 94-а, 94-б, 94-в, 94-ж, 95-б, 95-в, 95-д, 99-д, 253-г, 253-е, 254-в, 256-б, 257-б, 257-г, 257-д, 257-е, 1114-м, 1115-б, 266-д, 269-г, 271-л, 274-г, 275-а, 279-з, 279-к и 280-г.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
 • BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.);
 • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
 • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-09-ОС/2016 г.

Решение № РУ-09-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Изграждане на ловен кантон.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
 • BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-08-ОС/2016 г.

Решение № РУ-08-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Изграждане на модел за рибни пътища при съществуващ бараж на река Русенски Лом и моделно премахване на две бариери за миграция на рибите в рамките на проект „Опазване и възстановяване на НАТУРА 2000 видове риби и техните миграционни пътища в ключови защитени зони в България” по програма LIFE.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002025 “Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
 • BG0000608 “Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-07-ОС/2016 г.

Решение № РУ-07-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Подробен устройствен план – план застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 41143.46.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра и парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура, предвиждащи изграждане и организиране на полигон за стрелба.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитенa зонa:

 • BG0000169 „Лудогорие - Сребърна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-06-ОС/2016 г.

Решение № РУ-06-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Горскостопански план (ГСП) и План на дейностите за защита на горските територии от пожари (ПДЗГТП) за гори, собственост на Община Главиница.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

·         BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);

·         BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.);

·         BG0002065 „Блато Малък Преславец” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-568/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.);

·         BG0000530 „Пожарево-Гарван” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР;

·         BG0000171 „Лудогорие-Боблата” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР;

·         Защитена местност (ЗМ) „Блатото край с. Малък Преславец”, обявена със Заповед № 310/10.04.1986 г. на Председателя на Комитета за опазване на природната среда (ДВ, бр. 34/1986 г.), прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-411/28.04.2004 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 48/2004 г.) и с актуализирана площ със Заповед № РД-815/15.09.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 87/2010г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция Превантивна дейност, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-06-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Горскостопански план (ГСП) и План на дейностите за защита на горските територии от пожари (ПДЗГТП) за гори, собственост на Община Главиница.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

·         BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);

·         BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.);

·         BG0002065 „Блато Малък Преславец” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-568/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.);

·         BG0000530 „Пожарево-Гарван” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР;

·         BG0000171 „Лудогорие-Боблата” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР;

·         Защитена местност (ЗМ) „Блатото край с. Малък Преславец”, обявена със Заповед № 310/10.04.1986 г. на Председателя на Комитета за опазване на природната среда (ДВ, бр. 34/1986 г.), прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-411/28.04.2004 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 48/2004 г.) и с актуализирана площ със Заповед № РД-815/15.09.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 87/2010г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция Превантивна дейност, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-05-ОС/2016 г.

Решение № РУ-05-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Горскостопански план (ГСП) и План на дейностите за защита на горските територии от пожари (ПДЗГТП) за гори, собственост на Община Дулово.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
 • BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.);
 • BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), изм. и доп. със Заповед РД-74/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
 • BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-04-ОС/2016 г.

Решение № РУ-04-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2016 г. в гори, собственост на ТП Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Каракуз” – гр. Дулово за горски подотдели 322-а, 1143-г, 1148-г, 59-д, 118-г, 272-г, 229-б и 257-щ.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
 • BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.);
 • BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), изм. и доп. със Заповед РД-74/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
 • BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия