За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение № РУ-03-ОС/2016 г.

Решение № РУ-03-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП: „Създаване на трайни насаждения - орехи” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 00895.28.51, 00895.46.82 и 00895.46.92 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, община Силистра.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

 • BG0000169 Лудогорие - Сребърна за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-02-ОС/2016 г.

Решение № РУ-02-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП: „Създаване на трайни насаждения - орехи” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 00895.55.207, 00895.30.45 и 00895.30.31 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, община Силистра.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

 • BG0000169 Лудогорие - Сребърна за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-01-ОС/2016 г.

Решение № РУ-01-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Изграждане на базова станция с честотен обхват 900 – 2100 MHz № RSE0186.B000_Табачка в поземлен имот № 107003 в землището на с. Табачка и външно подземно електрозахранване с кабел НН от близкостоящ стълб на ВМНН до ГРТ на базовата станция, положен подземно през общински поземлен имот № 000138”.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

 • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
 • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-21-ОС/2015 г.

Решение № РУ-21-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Изграждане на стоманобетонова шахта, монтиране на стоманена тръба след спирателния кран на изпускателя на язовир Полковник Ламбриново, почистване от саморасла растителност и продълбочаване на съществуващ отводящ канал”, с местоположение поземлени имоти №№ 260261 и 260262 в землището на с. Полковник Ламбриново, община Силистра.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000169 “Лудогорие-Сребърна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-19-ОС/2015 г.

Решение № РУ-19-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за част от поземлен имот № 067121, в землището на с. Червен, община Иваново, с цел отреждането му за басейн и обслужваща сграда.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

 • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
 • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-20-ОС/2015 г.

Решение № РУ-20-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Възстановяване на проводимостта на дере, преминаващо през регулацията на с. Червен, община Иваново”, с местоположение участък от сухо дере по поречието на р. Черни Лом, с дължина 156,57 м, разположен по ул. „Шипка” в регулационните граници на с. Червен, община Иваново.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

 • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
 • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-18-ОС/2015 г.

Решение № РУ-18-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) и план за застрояване (ПЗ) за УПИ VІІ, кв. 45, по плана на с. Кацелово, общ. Две могили и поземлен имот № 000463 в землището на с. Кацелово, общ. Две могили, с цел промяна предназначението на земята и създаване на устройственна основа за изграждане на складова база за зърно.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

 • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
 • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-17-ОС/2015 г.

Решение № РУ-17-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Създаване на биологично шипково насаждение и закупуване на селскостопанска техника”, с местоположение поземлен имот № 005012 в землището на с. Нова Черна, община Тутракан.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитенa зонa BG0002030 “Комплекс Калимок”за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-831/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-86/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-16-ОС/2015 г.

Решение № РУ-16-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Създаване на трайни насаждения”, с местоположение поземлени имоти №№ 006026, 006048, 006049, 006050, 008001, 008018, 008019, 008020, 008021, 009007, 009008, 018016, 021077, 022001 в землището на с. Цар Асен, община Алфатар и 011011, 011015, 015034, 017012, 017013, 021001, 021002, 021003, 021004, 023001, 023005, 023006, 023007, 023008 в землището на с. Чуковец, община Алфатар.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), изм. и доп. със Заповед РД-74/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
 • BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия