За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение № РУ-15-ОС/2015 г.

Решение № РУ-15-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Горскостопански план (ГСП) за гори, собственост на Община Разград, в землището на с. Топчии, община Разград, за периода 2015-2024 г.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11 от 10.02.2009 г.), променена със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.);
 • BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, приета с Решение на Министерския съвет № 661/ 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85 от 23.10.2007 г.);

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-14-ОС/2015 г.

Решение № РУ-14-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2016 г. в гори, собственост на ТП Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Каракуз” – гр. Дулово за горски подотдели 1169-б, 1170-г, 1171-а, 1172-г, 1172-е, 1173-г, 1-з, 3-в, 3-з, 3-л, 4-а, 4-б, 49-е, 49-ж, 52-и, 58-б, 58-к, 97-ж, 119-м, 119-р, 116-в, 116-ж, 116-и, 120-е, 121-а, 121-б, 122-д, 57-б, 112-ф, 114-а, 114-б, 114-г, 114-и, 44-б, 44-з, 45-е, 45-ж, 51-б, 51-е, 51-ж, 52-е, 52-з, 53-б, 53-г, 54-б, 99-е, 100-н, 310-б, 310-г, 311-а, 312-д, 313-б, 313-д, 315-б, 338-б, 265-а, 273-а, 277-ж, 281-с, 251-з, 253-ж, 254-и, 257-е, 259-б, 265-г, 265-з, 265-к, 265-н, 266-а, 228-г, 230-г, 230-з, 123-о, 126-б, 126-ц, 32-п, 34-к, 37-д, 40-а, 41-в, 41-г, 42-б, 42-з, 42-и, 287-в, 290-в, 292-г, 292-з, 294-д, 296-а, 296-ж, 297-з, 300-б, 300-е, 298-з, 302-и, 320-а, 320-е, 321-в, 321-г, 323-г, 324-ж, 324-и, 324-к, 325-б, 325-г, 325-е, 327-ж, 329-д, 332-а, 332-д, 333-б, 334-г, 1080-е, 1082-ж, 1086-г, 1090-а, 1090-г, 1093-г, 1094-б, 1094-д, 1100-г, 1102-г, 1075-е, 409-в, 412-е, 412-л, 414-а, 414-и, 415-е и 417-и.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
 • BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.);
 • BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), изм. и доп. със Заповед РД-74/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
 • BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-13-ОС/2015 г.

Решение № РУ-13-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Горскостопански план (ГСП) за гори, собственост на Община Кубрат, за периода 2015-2024 г.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11 от 10.02.2009 г.), променена със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.);
 • BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, приета с Решение на Министерския съвет № 661/ 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85 от 23.10.2007 г.);
 • BG0000171 „Лудогорие-Боблата” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-ОС/2015 г.

Решение № РУ-11-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП „Създаване на трайни насаждения - орехи”, с местоположение поземлени имоти №№ 049012, 049014, 049067, 049069, 049075, 049095, 049104, 049151, 049178, 049179, 049181, 049185, 049188, 049204, 049226, 049228, 049232, 049233, 049234, 052258, 052259, 052260, 052262, 052263, 052264, 052265, 052266, 052267, 052268 и 052269 в землището на с. Долна Студена, община Ценово.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитенa зонa BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерския съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-12-ОС/2015 г.

Решение № РУ-12-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП „Създаване на трайни насаждения от орехи” с местоположение поземлен имот № 020001 в землището на с. Осен, община Главиница.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
 • BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-10-ОС/2015 г.

Решение № РУ-10-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП: „Изграждане на система „Звук и светлина” на туристическите атракции на територията на Община Иваново”, с местоположение поземлени имоти №№ 32095.102.101 и 32095.165.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иваново, община Иваново.

Предложението има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
 • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Във връзка с горното следва да бъде изготвен доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ), структурииран съгласно изискванията на чл. 23 ал. 2от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-09-ОС/2015 г.

Решение № РУ-09-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 32095.165.6, 32095.165.7 и 32095.165.8 по кадастралната карта на с. Иваново, общ. Иваново.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
 • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-08-ОС/2015 г.

Решение № РУ-08-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Почистване на наносни отложения от коритото на р. Студена и извършване на строително-ремонтни дейности по възстановяване на предпазна дига по корекцията на реката от км 5+500 до км 10+660 в землището на село Караманово, община Ценово”

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитенa зонa BG0000233 „Студена река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерския съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-07-ОС/2015 г.

Решение № РУ-07-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015 г. в гори, собственост на Община Русе, включващо горски подотдели 66-г, 66-ди 74-в.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

·        BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);

·        BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция Превантивна дейност, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

Галерия