За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение № РУ-02-ОС/2014 г.

Решение № РУ-02-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Воден – Ири Хисар” за горски подотдели 51-а, 54-ж, 54-и, 54-к, 54-н, 54-п, 58-г, 59-а, 59-в, 59-г, 61-х, 61-ц, 61-ш, 61-ю и 61-я, съгласно извършена инвентаризация на горските територии на ДЛС „Воден – Ири Хисар” от 2012 г.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0000168 Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-01-ОС/2014 г.

Решение № РУ-01-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на Държавно горско стопанство (ДГС) „Тутракан” за горски подотдели 68-б, 68-в и 68-и, съгласно извършена инвентаризация на горските територии на ДГС „Тутракан” от 2013 г.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000180 Боблата” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-19-ОС/2013 г.

Решение № РУ-19-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на „СЦДП” ДП-ТП “ДГС Сеслав” - гр. Кубрат, включващо горки подотдели 158-г, 158-з, 158-и, 160-ж, 161-в, 1187-а, 1040-а, 1069-д, 1078-з, 1152-с, 1069-у, 1080-с, 1090-в, 1086-а, 1054-а, 1105-м, 1105-н, 1169-д, 1148-г, 1074-е1, 1074-н1, 1143-н, 1142-б, 1043-а, 1107-и, 1108-в, 1170-б, 1160-ж, 1162-г, 1068-д и 1171-л1, съгласно възложен за разработване Горскостопански план (ГСП) за периода 2013-2023 на ТП ДГС “Сеслав” гр. Кубрат.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, променена със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите и BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-18-ОС/2013 г.

Решение № РУ-18-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на Държавно горско стопанство (ДГС) „Тутракан” за горски подотдели 2-г, 3-е, 3-з, 5-д, 6-в, 6-е, 8-б, 8-з, 12-в, 13-г, 21-е, 92-п, 92-л, 93-ж, 94-о, 95-д, 84-л и 68-м.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000180 „Боблата”, BG0000530Пожарево-Гарван”, BG0000377Калимок-Бръшлен” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, BG0000237 „Остров Пожарево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-838/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.), BG0002030 „Комплекс Калимок” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-831/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.) и защитена територия Защитена местност “Калимок-Бръшлен”, обявен със Заповед № РД-451 от 04.07.2001 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 68/2001 г.)

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-17-ОС/2013 г.

Решение № РУ-17-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Два броя план - извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на Държавно горско стопанство (ДГС) „Тутракан” – план-извлечение № 1 за горски подотдели 23-а, 23-в, 23-г, 23-е, 23-ж, 24-б и план-извлечение № 2 за горски подотдели 112-н, 112-к3, 113-в1, 113-ч, 113-е1, 113-з1, 112-с, 112-х2, 112-ч2, 21-б, 21-б1, 21-н, 21-п, 21-р, 21-с, 21-т, 21-ф, 21-у, 21-а1, 116-а1, 89-а, 91-к, 91-и, 92-и, 98-е, 99-о, 105-я, 110-н, 110-ц, 110-ш, 110-ю, 111-ц, 111-у, 111-ш, 108-м, 65-ф, 65-у, 65-т, 81-в, 81-а1, 71-к, 71-ж, 71-з, 72-ж, 72-з, 85-а, 86-ж, 86-б, 111-д, 103-и, 103-п, 103-с, 26-г, 41-и, 41-л, 41-н и 116-ю.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони “Лудогорие-Боблата”, BG0000180 “Боблата” и BG0000530 “Пожарево-Гарван” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-16-ОС/2013 г.

Решение № РУ-16-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Подробен устройствен план - изменение на План за застрояване (ПУП-ИПЗ) на поземлени имоти с идентификатори № 63427.181.3 (нива) и 63427.181.4 (за друг вид производствен, складов обект) по кадастралния план на гр. Русе, предвиждащ обединяване на двата имота чрез промяна на предназначението на земеделска земя и изграждане на две двуетажни сгради с офисно, търговско и производственно предназначение”.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000608 „ Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и с разширена площ с Решение № 335/26.05.2011 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 41/2011 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-15-ОС/2013 г.

Решение № РУ-15-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на ТП Държавно ловно стопанство “Каракуз”, включващо подотдели 318-а, 318-б, 318-в, 23-в, 409-е, 411-г, 417-г, 418-г, 419-д, 250-е, 255-в, 286-и, 286-к, 298-л, 302-и, 303-ж, 326-б, 293-е, 297-в, 3-к и 303-н съгласно Горскостопански план на ТП Държавно ловно стопанство “Каракуз” от 2005 г.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000168Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, BG0002062Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), BG0002039Хърсовска река за опазване на дивите птици, обявена Заповед № РД – 767 от 28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.) и BG0000106Хърсовска река за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-14-ОС/2013 г.

Решение № РУ-14-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на ТП Държавно горско стопанство „Дунав”, включващо подотдели 5-б, 5-ж, 18-б, 19-е, 31-и, 197-а, 197-д, 249-б и 101-е, съгласно Горскостопански план на ДЛС „Дунав” от 2012 г.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000608Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002025 Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и с разширена площ с Решение на Министерски съвет № 335/26.05.2011 г. (ДВ, бр. 41/2011 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-13-ОС/2013 г.

Решение № РУ-13-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „План - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Воден – Ири Хисар” за горски подотдели 8-ж, 8-з, 12-г, 12-д, 12-е, 12-ж, 26-к, 26-о, 28-а, 42-д, 42-ж, 43-б, 43-в, 43-г, 44-г, 44-д, 44-ж, 19-в, 49-д, 50-а, 53-е, 53-ж, 53-и, 7-ж, 7-з, 9-а, 9-к, 31-в, 31-г, 31-и, 31-л, 31-н, 99-р, 99-с, 53-г, 102-а, 102-б, 105-г, 108-г, 108-д, 108-ж, 93-г, 93-д, 94-л, 94-м, 109-б, 109-в, 109-г, 109-д, 109-е, 109-к, 110-а, 77-ж, 85-е, 89-и, 90-о, 91-е, 92-т, 92-у, 111-е, 111-ж, 112-б, 113-а, 114-л, 120-ж, 122-д, 122-ж, 124-а, 124-б, 124-в, 124-г, 125-ж, 126-о, 128-м, 129-д, 130-з, 131-е, 131-и и 131-д”.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000168Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002062Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия