За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение № РУ-23-ОС/2023 г.

Решение № РУ-23-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на Горскостопански план (ГСП) и План за дейностите по опазване на горските територии от пожари (ПДОГТП), за гори, собственост на Община Борово, които няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002024 „Рибарници Мечка” за опазване на дивите птици, BG0000232 „Батин” и BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия.

Решение № РУ-22-ОС/2023 г.

Решение № РУ-22-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на Горскостопански план (ГСП) и План за дейностите по опазване на горските територии от пожари (ПДОГТП), за гори, собственост на Община Попово, в землището на село Островче, община Разград, област Разград, на територията на Териториално поделение (ТП) Държавно горско стопанство (ДГС) „Разград”, които няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитенa зонa BG0000173 „Островче” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия.

Решение № РУ-21-ОС/2023 г.

Решение № РУ-21-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) до 5 MW, два броя трансформаторни постове тип БКТП и ЕЛ-кабелна връзка на ФЕЦ, разположен в УПИ ІV, кв. 1 по плана на гр. Тутракан с БКТП до съгласуваната точка за присъединяване към електропреносната мрежа”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000377 „Калимок-Бръшлен” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Решение № РУ-20-ОС/2023 г.

Решение № РУ-20-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2023 г., в гори, стопанисвани от ТП ДГС „Тутракан”, включващо горски подотдели 66-д, 67-ц, 68-к, 81-ж, 85-о, 87-ф, 65-м, 75-н, 92-н, 99-м, 96-з и 99-н, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони: BG0000530 „Пожарево - Гарван” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1045/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 20/2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1035/03.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 89/2022 г.) и BG0000180 „Боблата” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-686/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 79/2020 г.).

Решение № РУ-19-ОС/2023 г.

Решение № РУ-19-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението от земеделска в горска територия на поземлени имоти в землищата на гр. Бяла, село Бистренци, с. Дряновец, село Стърмен, с. Ботров, с. Полско Косово, община Бяла”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0000610 „Река Янтра” и BG0000231 „Беленска гора” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Решение № РУ-18-ОС/2023 г.

Решение № РУ-18-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на трайното предназначение на имоти от земеделски територии в горски територии”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002024 „Рибарници Мечка” за опазване на дивите птици и BG0000232 „Батин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Решение № РУ-17-ОС/2023 г.

Решение № РУ-17-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2023 г., преходни от 2022 г., в гори, стопанисвани от ТП ДГС „Сеслав” – гр. Кубрат, включващо горски подотдели 1038-я, 1038-м, 1038-а1, 1038-ч, 1098-я, 1087-в, 163-е, 1092-в, 1092-е, 1098-а1, 1098-ю, 1114-в, 1162-в, 1178-б, 1178-в, 1178-е, 1183-е, 1183-з, 1036-ж, 1085-в, 1085-а, 1099-б, 1099-в, 1134-ж, 1159-в, 1114-г, 1116-д, 1082-б, 1082-м, 1163-в, 1038-ш, 138-х, 1152-т, 1016-д, 1074-к1, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони: BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДБ, бр. 10/2013 г.) и BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/2021 г.), при спазване на посочените задължителни условия

Решение № РУ-16-ОС/2023 г.

Решение № РУ-16-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти – общинска собственост – от „лозе” на „нива”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитенa зонa BG0002030 „Комплекс Калимок” за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-831/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) на министъра на околната среда и водите и изменена със Заповед № РД-86/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Решение № РУ-15-ОС/2023 г.

Решение № РУ-15-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на Горскостопанска програма за горски подотдели 1093 – „г“ и 1112 – „ж“ в землището на гр. Исперих и с. Тодорово, общ. Исперих, която няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона: BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Галерия