За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение № РУ-19-ОС/2023 г.

Решение № РУ-19-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението от земеделска в горска територия на поземлени имоти в землищата на гр. Бяла, село Бистренци, с. Дряновец, село Стърмен, с. Ботров, с. Полско Косово, община Бяла”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0000610 „Река Янтра” и BG0000231 „Беленска гора” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Решение № РУ-18-ОС/2023 г.

Решение № РУ-18-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на трайното предназначение на имоти от земеделски територии в горски територии”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002024 „Рибарници Мечка” за опазване на дивите птици и BG0000232 „Батин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Решение № РУ-17-ОС/2023 г.

Решение № РУ-17-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2023 г., преходни от 2022 г., в гори, стопанисвани от ТП ДГС „Сеслав” – гр. Кубрат, включващо горски подотдели 1038-я, 1038-м, 1038-а1, 1038-ч, 1098-я, 1087-в, 163-е, 1092-в, 1092-е, 1098-а1, 1098-ю, 1114-в, 1162-в, 1178-б, 1178-в, 1178-е, 1183-е, 1183-з, 1036-ж, 1085-в, 1085-а, 1099-б, 1099-в, 1134-ж, 1159-в, 1114-г, 1116-д, 1082-б, 1082-м, 1163-в, 1038-ш, 138-х, 1152-т, 1016-д, 1074-к1, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони: BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДБ, бр. 10/2013 г.) и BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/2021 г.), при спазване на посочените задължителни условия

Решение № РУ-16-ОС/2023 г.

Решение № РУ-16-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти – общинска собственост – от „лозе” на „нива”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитенa зонa BG0002030 „Комплекс Калимок” за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-831/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) на министъра на околната среда и водите и изменена със Заповед № РД-86/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Решение № РУ-15-ОС/2023 г.

Решение № РУ-15-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на Горскостопанска програма за горски подотдели 1093 – „г“ и 1112 – „ж“ в землището на гр. Исперих и с. Тодорово, общ. Исперих, която няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона: BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Решение № РУ-14-ОС/2023 г.

Решение № РУ-14-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 46913.120.750 (идентичен с УПИ XX-750, кв. 71) по КК и КР на с. Малък Поровец, общ. Исперих, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона: BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Решение № РУ-13-ОС/2023 г.

Решение № РУ-13-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на трайното предназначение на имоти от земеделски земи в горски територии”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002024 „Рибарници Мечка” и BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, BG0000232 „Батин” и BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Решение № РУ-12-ОС/2023 г.

Решение № РУ-12-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на Горскостопански план (ГСП) на горските територии, собственост на Община Ветово за периода 2022 - 2031 г., предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” и BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете” и BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия.

Решение № РУ-11-ОС/2023 г.

Решение № РУ-11-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна начина на трайно ползване и промяна предназначението на имоти от земеделски в горски територии”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002039 „Хърсовска река” и BG0002048 „Суха река” за опазване на дивите птици и BG0000106 „Хърсовска река” и BG0000107 „Суха река”  за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Галерия