За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение № РУ-06-ОС/2015 г.

Решение № РУ-06-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Горскостопанска програма за имот № 000136 в землището на с. Вокил, община Дулово.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
 • BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-05-ОС/2015 г.

Решение № РУ-05-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Аварийно възстановяване на защитни земни диги на река Русенски Лом в землището на с. Красен, община Иваново”.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:  BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-04-ОС/2015 г.

Решение № РУ-04-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015 г. в гори, собственост на ТП Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Каракуз” – гр. Дулово за горски подотдели 1156-а, 1168-а, 64-в, 82-з, 57-е, 250-к, 251-а, 253-и, 259-г, 266-в, 123-г, 126-у, 168-в, 134-щ, 293-е, 304-г, 304-м, 326-в, 1084-е, 1084-з, 1085-б, 1097-а, 1097-б, 1098-б, 1103-г, 1104-а и 1104-в.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
 • BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.);
 • BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), изм. и доп. със Заповед РД-74/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
 • BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-03-ОС/2015 г.

Решение № РУ-03-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Почистване на речните корита на реките Бели Лом, Черни Лом и Русенски Лом от паднали дървета и земна маса в регулацията на селата Табачка, Кошов, Червен, Божичен, Красен и Нисово, община Иваново”.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:  BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-02-ОС/2015 г.

Решение № РУ-02-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Проект за „Закриване и рекултивация на общинско депо за отпадъци – с. Иваново, община Иваново, област Русе”, с местоположение имот с идентификатор 32095.210.220 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Иваново, община Иваново, област Русе.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:                           BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-01-ОС/2015 г.

Решение № РУ-01-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: лан - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015 г. в гори, собственост на Община Кубрат за горски подотдели 55-б, 55-е, 57-а, 57-б, 26-к, 26-м, 26-н, 27-а, 27-б, 27-г, 27-д, 106-г, 109-г, 17-д, 172-б, 173-б, 185-и, 187-г, 188-б, 190-б, 191-и, 192-в, 192-з, 193-в, 197-а, 197-б, 201-в, 201-г, 181-в, 182-в, 182-г, 222-г, 226-г, 226-ж, 243-е, 111-к, 113-г, 113-л, 120-в, 121-г, 122-а, 122-г, 123-е, 33-е, 34-и, 35-ж, 44-а, 44-в, 54-б, 6-е, 9-ж, 10-и и 131-б.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-15-ОС/2014 г.

Решение № РУ-15-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015 г. в гори, собственост на ТП Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Каракуз” – гр. Дулово за горски подотдели 1151-б, 1153-л, 1154-г, 1154-д, 1154-ж, 1155-и, 1165-е, 1166-а, 1169-в, 1170-в, 1174-к, 1174-н, 1176-з, 1177-л, 1-е, 3-ж, 60-з, 70-д, 71-б, 71-г, 73-а, 76-и, 97-в, 59-ж, 22-в, 23-д, 24-л, 25-в, 25-г, 46-е, 46-ж, 46-и, 47-в, 52-а, 54-д, 312-ж, 313-г, 315-а, 315-г, 316-ж, 316-и, 146-г, 265-б, 278-р, 278-у, 248-д, 249-а, 264-г, 125-г, 125-е, 125-и, 126-х, 350-б, 350-и, 284-р, 284-т, 32-е, 32-к, 34-в, 79-а, 91-г, 101-л, 102-е, 288-д, 288-ж, 289-в, 289-д, 292-о, 293-д, 295-г, 295-е, 295-з, 295-к, 319-б, 320-б, 320-д, 321-е, 330-д, 331-б, 322-в, 333-а, 335-д, 1079-б, 1079-и, 1080-а, 1080-к, 1080-у, 1082-е, 1084-ж, 1084-и, 1084-к, 1086-б, 1094-г, 1098-д, 1101-а, 1103-б, 1105-в, 1105-е, 1073-а, 1073-б, 1077-и, 1078-н, 1078-б, 409-м, 419-л и 1019-а.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
 • BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.);
 • BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008г.);
 • BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.);
 • BG0000530 “Пожарево-Гарван” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-14-ОС/2014 г.

Решение № РУ-14-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Изграждане на пчелин” с местоположение поземлен имот с идентификатор 00895.125.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, община Силистра, област Силистра.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитенa зонa:

 • BG0000169 „Лудогорие-Сребърна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, приета с Решение на Министерския съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).   

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-13-ОС/2014 г.

Решение № РУ-13-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Изграждане на водопроводни отклонения в гробищни паркове в землищата на селата Кривина и Ценово, община Ценово, област Русе и водопроводно отклонение за горски и ловен кантон в землището на с. Караманово, община Ценово, област Русе”, с местоположение поземлени имоти с номера 000017 и 000020 в землището на с. Кривина, община Ценово, 000318 и 000322 в землището на с. Ценово, община Ценово и 000081, 000088, 000092, 000109, 000142, 000148, 000154, 000156, 000544, 000550, 000551 и 071010, в землището на с. Караманово, община Ценово.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000233 “Студена река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0000610 “Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия