За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение № РУ-9-ОС/2013 г.

Решение № РУ-9-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на Община Кубрат, включващо подотдели 35-м, 199-а, 199-б, 200-е, 201-в и 215-а съгласно Горскостопански план на общински гори в община Кубрат от 2005 г.” с местоположение имот 000007 в землището на с. Сеслав, община Кубрат и имот 000221 в землището на гр. Кубрат, община Кубрат.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000168Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002062Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-8-ОС/2013 г.

Решение № РУ-8-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на „Северагро” ЕООД, включващо подотдели 1013-б, 1013-з и 1013-н съгласно Горскостопански план на Държавно горско стопанство „Сеслав” - гр. Кубрат от 2003 г.” с местоположение имот 216001 в землището на гр. Завет, община Завет.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000168Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002062Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-7-ОС/2013 г.

Решение № РУ-7-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: “Изграждане на басейн в ловен дом „Братила”, с местоположение поземлен имот с № 081002 в землището на с. Васил Левски, община Алфатар.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-6-ОС/2013 г.

Решение № РУ-6-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: “План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на Община Исперих, включващо подотдели 70-а, 70-б, 71-а, 72-д, 73-б и 73-г съгласно Горскостопански план на Държавно горско стопанство „Сеслав” - гр. Кубрат от 2003 г.”. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони “Лудогорие” с код BG0000168 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и “Лудогорие ” с код BG0002062 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-5-ОС/2013 г.

Решение № РУ-5-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: “Ремонт на въздушен електропровод 100 кV „Цар Самуил” чрез подмяна на 149 бр. съществуващи стоманобетонови стълбове със стоманорешетъчни стълбове в участък с дължина 27.45 км от стълб № 51 до подстанция „Тутракан”. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони: “Калимок-Бръшлен” с код BG0000377, “Лудогорие-Боблата” с код BG0000171, “Боблата” с код BG0000180 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определени съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ... бр. 27/2013 г.) и “Стената” с код BG0002031 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-566/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

РЕШЕНИЕ № РУ-4-ОС/2013 г.

Решение № РУ-4-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: “Промяна предназначението на имот № 000105 в землището на с. Ценово, местност „Папаз панара” от складов терен на земеделска земя с начин на трайно ползване нива”. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Река Янтра” с идентификационен код BG0000610 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-03-ОС/2013 г.

Решение № РУ-03-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: “План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на „СЦДП” ДП-ТП “ДГС Сеслав” - гр. Кубрат”. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони “Лудогорие” с код BG0000168 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и “Лудогорие ” с код BG0002062 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-02-ОС/2013 г.

Решение № РУ-02-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: “План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на ТП Държавно ловно стопанство “Воден – Ири Хисар”. Предложението е с разпоредителна част да се извърши оценка за степента на въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони “Лудогорие” с код BG0000168 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и “Лудогорие ” с код BG0002062 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-01-ОС/2013 г.

Решение № РУ-01-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: “План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на Община Русе”. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони “Лудогорие” с код BG0000168 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и “Лудогорие ” с код BG0002062 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия