За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение № РУ-13-ОС/2013 г.

Решение № РУ-13-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „План - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Воден – Ири Хисар” за горски подотдели 8-ж, 8-з, 12-г, 12-д, 12-е, 12-ж, 26-к, 26-о, 28-а, 42-д, 42-ж, 43-б, 43-в, 43-г, 44-г, 44-д, 44-ж, 19-в, 49-д, 50-а, 53-е, 53-ж, 53-и, 7-ж, 7-з, 9-а, 9-к, 31-в, 31-г, 31-и, 31-л, 31-н, 99-р, 99-с, 53-г, 102-а, 102-б, 105-г, 108-г, 108-д, 108-ж, 93-г, 93-д, 94-л, 94-м, 109-б, 109-в, 109-г, 109-д, 109-е, 109-к, 110-а, 77-ж, 85-е, 89-и, 90-о, 91-е, 92-т, 92-у, 111-е, 111-ж, 112-б, 113-а, 114-л, 120-ж, 122-д, 122-ж, 124-а, 124-б, 124-в, 124-г, 125-ж, 126-о, 128-м, 129-д, 130-з, 131-е, 131-и и 131-д”.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000168Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002062Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-12-ОС/2013 г.

Решение № РУ-12-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Горскостопански план (ГСП) за гори, собственост на „Екотекника” ЕООД, за периода 2012-2021 г.”, с местоположение землища Яребица, Черник, Руйно, Поройно, община Дулово, област Силистра и с. Прелез, община Завет, област Разград.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000168Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002062Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-ОС/2013 г.

Решение № РУ-11-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на ДЛС “Воден-Ири Хисар”, включващо подотдел 2218-„б” с местоположение имот 020021 в землището на с. Осен, община Главиница.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000168Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002062Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-10-ОС/2013 г.

Решение № РУ-10-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Горскостопанска програма за имот с № 219003 в землището на гр. Завет, община Завет, включваща подотдели 1014 – „в”, „е” и „ж” с местоположение имот с № 219003 в землището на гр. Завет, община Завет.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000168Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002062Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-9-ОС/2013 г.

Решение № РУ-9-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на Община Кубрат, включващо подотдели 35-м, 199-а, 199-б, 200-е, 201-в и 215-а съгласно Горскостопански план на общински гори в община Кубрат от 2005 г.” с местоположение имот 000007 в землището на с. Сеслав, община Кубрат и имот 000221 в землището на гр. Кубрат, община Кубрат.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000168Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002062Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-8-ОС/2013 г.

Решение № РУ-8-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на „Северагро” ЕООД, включващо подотдели 1013-б, 1013-з и 1013-н съгласно Горскостопански план на Държавно горско стопанство „Сеслав” - гр. Кубрат от 2003 г.” с местоположение имот 216001 в землището на гр. Завет, община Завет.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000168Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002062Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-7-ОС/2013 г.

Решение № РУ-7-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: “Изграждане на басейн в ловен дом „Братила”, с местоположение поземлен имот с № 081002 в землището на с. Васил Левски, община Алфатар.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-6-ОС/2013 г.

Решение № РУ-6-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: “План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на Община Исперих, включващо подотдели 70-а, 70-б, 71-а, 72-д, 73-б и 73-г съгласно Горскостопански план на Държавно горско стопанство „Сеслав” - гр. Кубрат от 2003 г.”. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони “Лудогорие” с код BG0000168 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и “Лудогорие ” с код BG0002062 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-5-ОС/2013 г.

Решение № РУ-5-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: “Ремонт на въздушен електропровод 100 кV „Цар Самуил” чрез подмяна на 149 бр. съществуващи стоманобетонови стълбове със стоманорешетъчни стълбове в участък с дължина 27.45 км от стълб № 51 до подстанция „Тутракан”. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони: “Калимок-Бръшлен” с код BG0000377, “Лудогорие-Боблата” с код BG0000171, “Боблата” с код BG0000180 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определени съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ... бр. 27/2013 г.) и “Стената” с код BG0002031 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-566/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия