За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение № РУ-14-ОС/2023 г.

Решение № РУ-14-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 46913.120.750 (идентичен с УПИ XX-750, кв. 71) по КК и КР на с. Малък Поровец, общ. Исперих, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона: BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Решение № РУ-13-ОС/2023 г.

Решение № РУ-13-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на трайното предназначение на имоти от земеделски земи в горски територии”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002024 „Рибарници Мечка” и BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, BG0000232 „Батин” и BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Решение № РУ-12-ОС/2023 г.

Решение № РУ-12-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на Горскостопански план (ГСП) на горските територии, собственост на Община Ветово за периода 2022 - 2031 г., предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” и BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете” и BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия.

Решение № РУ-11-ОС/2023 г.

Решение № РУ-11-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна начина на трайно ползване и промяна предназначението на имоти от земеделски в горски територии”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002039 „Хърсовска река” и BG0002048 „Суха река” за опазване на дивите птици и BG0000106 „Хърсовска река” и BG0000107 „Суха река”  за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Решение № РУ-10-ОС/2023 г.

Решение № РУ-10-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2023 г., в горски територии, стопанисвани от ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар” – с. Острово, община Завет, област Разград, включващо горски подотдели 74 „з”, 76 „а”, 76 „б”, 126 „д”, 126 „з”, 126 „л” и 126 „н”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони: BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/16.03.2021 г.), при спазване на посочените задължителни условия

Решение № РУ-09-ОС/2023 г.

Решение № РУ-09-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2023 г., в горски територии, стопанисвани от ТП ДГС „Бяла”, включващо горски подотдели 52 „в“, 87 „а“, 91 „ж”, 104 „т“, 132 „м”, 145 „н”, 146 „ш”, 167 „а”, 169 „л1”, 186 „1”, 199 „ч”, 220 „р”, 240 „г”, 247 „р”, 247 „с”, 265 „в”, 265 „и”, 278 „т”, 291 „у”, 291 „б1”, 292 „п”, 292 „ф”, 307 „б”, 311 „ц”, 311 „д1”, 313 „л”, 313 „к”, 314 „и”, 317 „б”, 317 „в”, 317 „г”, 317 „д1”, 319 „е”, 319 „и”, 319 „м”, 320 „б1”, 320 „п1”, 320 „щ1” и 322 „х”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони:

 - BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.)

 - BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.)

- BG0000231 „Беленска гора” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-694/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 81/2020 г.), при спазване на посочените задължителни условия

Решение № РУ-08-ОС/2023 г.

Решение № РУ-08-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на план за „Развитие на малко стопанство с отглеждане на пчелни семейства и залесяване с пауловния“, който има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000169 „Лудогорие – Сребърна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-286/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 47/2021 г.)

Решение № РУ-07-ОС/2023 г.

Решение № РУ-07-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на трайното предназначение на имоти от земеделски земи в горски територии”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002024 „Рибарници Мечка” за опазване на дивите птици, BG0000232 „Батин” и BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Решение № РУ-06-ОС/2023 г.

Решение № РУ-06-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна вида на сечта през 2023 г., преходни от 2022 г., в гори, собственост на Община Ветово, стопанисвани от „Ветовска гора” ЕООД, включващо горски подотдели 84-а, 84-б, 87-а, 257-б, 93-з, 93-л, 97-л, 257-г, 92-з. 249-л, 256-ж, 98-д, 271-б, 276-п, 89-ф, 90-ж, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” и BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете” и BG0000168 „Лудогорие”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия

Галерия