За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение № РУ-06-ОС/2023 г.

Решение № РУ-06-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна вида на сечта през 2023 г., преходни от 2022 г., в гори, собственост на Община Ветово, стопанисвани от „Ветовска гора” ЕООД, включващо горски подотдели 84-а, 84-б, 87-а, 257-б, 93-з, 93-л, 97-л, 257-г, 92-з. 249-л, 256-ж, 98-д, 271-б, 276-п, 89-ф, 90-ж, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” и BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете” и BG0000168 „Лудогорие”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия

Решение № РУ-05-ОС/2023 г.

Решение № РУ-05-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението на земеделски земи в горски територии”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици и BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Решение № РУ-04-ОС/2023 г.

Решение № РУ-04-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Смяна предназначението на имоти, находящи се в землищата на с. Ценово, с. Караманово, с. Новград, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Кривина, с. Пиперково, с. Джулюница и с. Беляново, община Ценово, от земеделска в горска територия”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони: BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), променена със Заповед № РД-1068/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 90/11.11.2022) и BG0000233 „Студена река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-341/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 54/2021 г.)

Решение № РУ-03-ОС/2023 г.

Решение № РУ-03-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на план-извлечениe за промяна вида на сечта в горски територии държавна собственост, стопанисвани от ДЛС „Дунав“, включващо горски подотдели 7-„в“, 7-„г“, 7-„д“, 9-„в“, 44-„к“, 149-„а“, 149-„б“, 4-„г“, 5-„м“, 5-„н“, 26-„е“, 31-„з“, 31-„н“, 31-„о“, 139-„ж“, 139-„з“, 139-„и“, 139-„к“, 139-„л“, 139-„м“, 151-„г“, 169-„в“, 44-„д“, 53-„з“, 123-„в“, 126-„а“, 126-„б“, 126-„в“, 129-„г“, 135-„а“, 135-„г“, 1-„н“, 1-„п“, 1-„ц“, 14-„у“, 15-„д“, 15-„ж“, 15-„и“, 15-„ц“, 15-„д1“, 30-„д“, 30-„к“, 31-„б“, 31-„в“, 32-„с1“, 45-„д“, 46-„п“, 46-„т“, 50-„к“, 51-„в“, 52-„ж“, 56-„е“, 56-„х“, 75-„р“, 76-„и“, 78-„г“, 116-„к“, 116-„ф“, 141-„ж“, 142-„д“, 83-„з“, 83-„о“ и 83-„р“, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” и BG0002024 „Рибарници Мечка” за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете” и BG0000232 „Батин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия.

Решение № РУ-02-ОС/2023 г.

Решение № РУ-02-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на Горскостопански план (ГСП) на горските територии, собственост на Община Разград за периода 2022 - 2031 г., предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” и BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете”, BG0000168 „Лудогорие” и BG0000173 „Островче” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия.

Решение № РУ-01-ОС/2023 г.

Решение № РУ-01-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на предназначението от земеделска територия в горска територия на следните поземлени имоти с идентификатори 63668.93.18, 63668.94.87, 63668.134.10, 63668.95.52 по КК и КР на с. Ряхово и 06673.45.1, 06673.60.6 и 06673.60.19 по КК и КР на с. Бръшлен, общ. Сливо поле”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002030 „Комплекс Калимок” за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-831/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) на министъра на околната среда и водите и изменена със Заповед № РД-86/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0000377 „Калимок-Бръшлен” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1049/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 21/2021 г.).

Решение № РУ-24-ОС/2022 г.

Решение № РУ-24-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на Горскостопанска програма за горски подотдели 175-„ж”, 175-„о”, 175-„к”, 175-„ц”, 92-„х”, 184-„з1”, 184-„з”, 230-„м”, 230-„т”, 230-„к”, 230-„о”, 230-„у”, 230-„е1”, 230-„к”, 230-„з”, 230-„г”, 230-„а”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);

BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/2021 г.)

Решение № РУ-23-ОС/2022 г.

Решение № РУ-23-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на на План–извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2023 г. в гори, стопанисвани от ТП ДГС „Бяла”, включващо горски подотдели 92-e, 108-ж, 111-м, 148-р, 148-с, 244-с, 247-щ, 291-ш, 291-я, 315-б, 315-л, 325-в, 40-а, 46-в, 53-а, 53-б, 53-д, 54-г, 63-б, 89-в, 89-д, 91-е, 130-д, 148-т, 148-ц, 172-в, 195-д, 219-ж, 226-в, 266-в, 291-н1, 325-б, 114-б, 212-б, 234-о, 250-б, 183-и, 183-п, 183-с, 192-б, 192-в, 200-б, 220-п, 242-г, 244-т, 315-о, 325-а, 327-к1, 35-и, 205-ф, 2-а, 3-а, 9-и, 9-л, 9-н, 9-п, 9-р, 151-б, 151-з, 151-д, 151-л, 151-с, 151-ш, 151-ю, 65-л, 90-а, 92-щ, 103-п, 123-ж, 138-а, 138-б, 138-г, 138-д, 139-а, 139-в, 140-б, 144-в, 144-з, 144-и, 144-л, 220-л, 283-г, 283-и, 285-е, 286-к, 308-п, 309-о, 309-п, 320-ю, 5-ф, 5-х, 59-з, 59-и, 61-ж, 71-а, 73-ж, 74-д, 75-б, 76-е, 77-ц, 78-б, 81-и, 89-к, 91-д, 94-г, 100-в, 103-г, 107-е, 107-б, 129-г, 129-ж, 137-б, 145-о, 146-я, 148-ф, 148-г1, 183-к, 205-н, 211-л, 217-к, 217-е, 217-п, 217-с, 218-е, 220-ч, 229-к, 237-р, 242-м, 244-о, 252-ж, 259-б, 259-г, 260-и, 263-а, 263-г, 268-г, 269-в, 269-е, 269-з, 273-е, 280-а, 280-ж, 280-з, 280-е, 291-у, 291-б1, 292-ф, 296-ч1, 301-и1, 307-г, 311-л, 311-м, 312-л, 314-м, 314-р, 319б, 320-е2, 321-и1 и 323-а, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.).
  • BG0002024 „Рибарници Мечка” за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-561/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1041/03.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 89/2022 г.) и BG0000232 „Батин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-693/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 81/2020 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1031/03.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 89/2022 г.).
  • BG0000231 „Беленска гора” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-694/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 81/2020 г.).
  • BG0000233 „Студена река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
  • BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1058/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 90/2022 г.).

Решение № РУ-22-ОС/2022 г.

Решение № РУ-22-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на на План–извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2023 г. в гори, собственост на Община Разград, включващо горски подотдели 55-„e”, 124-„д”, 132-„ж”, 137-„а”, 137-„б”, 140-„б”,146-„е”, 215-„е”, 228-„в”, 229-„г”, 317-„б”, 45-„д”, 136-„а”, 140-л”, 204-„ж”, 204-„з”, 330-„т”, 330-„у”, 330-„ф”, 334-„г”, 126-„к”, 128-„и”, 129-„в”, 143-„д”, 143-„ж”, 145-„в”, 186-„з”, 210-„н”, 320-„е” и 1244-„л”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
  • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.);
  • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
  • BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/2021 г.)

BG0000173 „Островче” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1014/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 15/19.02.2021 г.).

Галерия