За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение № РУ-04-ОС/2022 г.

Решение № РУ-04-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на проект за „Рекултивация на общинско депо за отпадъци – Иваново”, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Решение № РУ-03-ОС/2022 г.

Решение № РУ-03-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2022 г. в гори, собственост на Община Разград, стопанисвани от ОП „Разградлес”, за горски подотдели 209-„е”, 332-„а”, 368-„г”, 373-„б” и 391-„г, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитенa зонa BG0000173 „Островче” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1014/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 15/19.02.2021 г.).

Решение № РУ-02-ОС/2022 г.

Решение № РУ-02-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на трайни насаждения - тополи”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002030 „Комплекс Калимок” за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-831/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите  (ДВ, бр. 108/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-86/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0000377 „Калимок-Бръшлен” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1049/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 21/2021 г.).

Решение № РУ-01-ОС/2022 г.

Решение № РУ-01-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на съоръжения, укрепване и облицовка на коритото на дере, минаващо през село Широково, общ. Две могили”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и разширена със Заповед №РД-382/19.04.2015 г. на Министъра на околната среда и водите и BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Решение № РУ-22-ОС/2021 г.

Решение № РУ-22-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План-извлечение за промяна на вида на сечта през 2022 г. в гори, стопанисвани от ТП ДЛС „Дунав” – гр. Русе, включващо горски подотдели 215-д, 215-е, 215-н, 217-б, 218-к, 224-ф, 75-з, 206-ж, 61-л, 79-в, 79-г, 152-е, 12-б, 17-у, 17-ф, 17-б1, 22-а, 23-о, 31-л, 32-у1, 32-ф1, 33-л, 33-н, 34-л, 34-р, 40-г, 46-к, 48-г, 48-л, 55-е, 55-м, 55-ш, 60-е, 60-з, 61-н, 68-р, 68-ф, 69-в, 71-в, 72-е, 72-ж, 75-к, 76-д, 77-б, 82-и, 179-а, 185-в, 188-д, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
  • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.);

BG0000529 „Мартен-Ряхово” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1041/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.).

Решение № РУ-21-ОС/2021 г.

Решение № РУ-21-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението на земеделски земи в горски територии”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитенa зонa BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДБ, бр. 10/2013 г.).

Решение № РУ-20-ОС/2021 г.

Решение № РУ-20-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна вида на сечта през 2022 г. в гори, собственост на Община Ветово, стопанисвани от „Ветовска гора” ЕООД, включващо горски подотдели 84-б, 84-в, 87-а, 88-г, 95-б, 95-д, 254-б, 254-в, 256-б, 257-б, 78-н, 79-а, 79-б, 80-б, 80-г, 93-а, 93-з, 93-л, 97-н, 266-д, 271-м, 92-ж, 92-и, 249-л, 256-г, 257-г, 81-б, 93-к, 96-и, 97-л, 98-д, 271-б, 276-п, 89-а, 89-ш, 90-ж и 96-г, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
  • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.);
  • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДБ, бр. 10/2013 г.);

BG0000168 „Лудогорие” за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/2021 г.).

Решение № РУ-19-ОС/2021 г.

Решение № РУ-19-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение за „Развитие на малко земеделско стопанство”, с оглед на това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), променена със Заповед РД-74/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Решение № РУ-18-ОС/2021 г.

Решение № РУ-18-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План-извлечениe за промяна вида и интензивността на сечта за 2022 г. в гори, собственост на Община Разград, стопанисвани от ОП „Разградлес”, включващо горски подотдели 25-б, 28-в, 39-в, 53-у, 70-а, 128-г, 128-ж, 133-б, 135-е, 140-м, 144-л, 145-г, 146-в, 153-а, 154-а, 155-г, 175-в, 175-и, 175-к, 176-ж, 181-а, 184-д, 188-б, 191-б, 192-г, 194-ж, 198-а, 203-м, 220-ж, 220-з, 221-ц, 222-п, 223-г, 229-в, 309-г, 314-и, 390-а, 404-б, 39-и, 50-е, 132-в, 135-д, 211-а, 224-б, 308-г, 321-е, 404-а, 56-б, 65-б, 42-в, 44-а, 60-з, 60-к, 62-а, 138-в, 180-д, 186-б, 197-д, 204-г, 206-а1, 207-г, 210-м, 225-у, 370-в, 375-а, 388-а, 389-а, 391-б, 392-в, 392-м, 394-л, 395-е, 395-ж, 396-з, 398-г, 1229-г, 1241-ж, 1243-ч, 1244-ш, 1244-м, 1244-щ, 1245-а, 1229-д, 1229-ж, 1229-м и 1236-„б”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
  • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.);
  • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДБ, бр. 10/2013 г.);
  • BG0000168 „Лудогорие” за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/2021 г.);
  • BG0000173 „Островче” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1014/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 15/19.02.2021 г.).

Галерия