За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение № РУ-20-ОС/2022 г.

Решение № РУ-20-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2023 г., в горски територии, стопанисвани от ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар” – с. Острово, община Завет, област Разград, включващо горски подотдели 2-д, 2-к, 3-а, 3-г, 6-б, 6-г, 6-д, 6-ж, 6-з, 7-д, 7-е, 7-и, 8-к, 8-м, 8-н, 10-д, 10-ж, 122-а, 122-г, 122-е, 122-з, 123-е, 123-з, 124-а, 124-б, 124-в, 124-г, 125-б, 125-в, 125-д, 127- г, 127-з, 128-а, 128-д, 128-е, 131-к, 132-н, 133-г, 135-а, 135-в, 24-в, 48-и, 9-б, 9-и, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДБ, бр. 10/2013 г.);

BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/2021 г.).

Решение № РУ-19-ОС/2022 г.

Решение № РУ-19-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2022 г. в гори, собственост на Община Сливо поле, включващо горски подотдели 12-я, 15-б3, 236-б, 241-г, 242-б, 246-б и 256-е, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
  • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.);
  • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДБ, бр. 10/2013 г.);

BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/2021 г.).

Решение № РУ-18-ОС/2022 г.

Решение № РУ-18-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна вида на сечта през 2023 г. в гори, собственост на СЦДП” ДП  ТП ДГС „СЕСЛАВ”, включващо горски подотдели 1042 - „п“, 158 - „и“, 158 - „к“, 160 - „ж“, 161 - „б“, 161 - „в“, 162 - „в“, 277 - „б“, 277 - „г“, 1143 - „е“, 1143 - „ж“, 1143 - „и“, 167 - „е“, 277 - „а“, 1026 - „д“, 1026 - „о“, 1027 - „н“, 1033 - „к“, 1033 - „л“, 1043 - „а“, 1048 - „а“, 1050 - „п“, 1051 - „л“, 1112 - „м“, 1141 - „з“, 1161 - „д“, 1136 - „е“, 1158 - „е“, 1025 – „д“, 138 - „с“, 1107 - „б“, 1132 - „б“, 1160 - „н“, 1163 - „о“, 1163 - „р“, 1167 - „в“, 1173 - „к“, 1173 - „л“, 1174 - „а“,  1174 - „ж“, 1176 - „а“, 1045 - „н”, 1046 - „д”, 1046 - „с”, 168 - „б“, 170 - „е“, 1090 - „б”, 1115 - „а”, 1023 - „г”, 1099 - „а”, 1099 - „з”, 1134 - „д“, 1153 - „б”, 1156 - „г”, 1157 - „а”, 1167-„б”, 1023 - „ж”, 1074 - „ш”, 1162 - „в”, 1162 - „з”, 1164 - „в”, 1177 - „д”, 1177 - „ж”, 1178 - „а”, 1179 - „д”, 1091- „а”, 1033 - „п”, 1039 - „б”, 1079 - „б”, 1133 - „о”, 1135 - „г”, 1136 - „г”,  1138 - „б”, 1151 - „б”, 1156 - „б”, 1173 - „е”, 1081 - „д”, 1082 - „в”, 1182 - „д” и 1083 - „е”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДБ, бр. 10/2013 г.);

BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/2021 г.).

Решение № РУ-17-ОС/2022 г.

Решение № РУ-17-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна вида на сечта през 2023 г. в гори, собственост на Община Ветово, стопанисвани от „Ветовска гора” ЕООД, включващо горски подотдели 91-р, 91-т, 81-в, 82-а, 83-а, 83-и, 85-б, 86-з, 253-г, 264-к, 278-а, 79-е, 80-ж, 86-ж, 86-а, 89-б, 91-е, 255-а, 257-в, 264-и, 270-в, 270-г, 273-а, 275-е, 79-з, 84-в, 86-е, 96-м, 250-ж и 275-д, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
  • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.);
  • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДБ, бр. 10/2013 г.);
  • BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/2021 г.).

Решение № РУ-15-ОС/2022 г.

Решение № РУ-15-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие за инвестиционно предложение (ИП) за „Почистване от тревиста, храстовидна, дървесна растителност и оформяне на експолоатационния профил на отоводнителни канали на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0000233 „Студена река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, BG0000377 „Калимок-Бръшлен” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, BG0002030 „Комплекс Калимок” за опазване на дивите птици, BG0000530 „Пожарево-Гарван” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002064 „Гарванско блато” за опазване на дивите птици.

Решение № РУ-16-ОС/2022 г.

Решение № РУ-16-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението на земеделски земи в горски територии на двадесет броя поземлени имоти, находящи се в с. Малък Поровец, с. Голям Поровец, с. Йонково, гр. Исперих, с. Конево, с. Китанчево, с. Средоселци, с. Драгомъж, общ. Исперих”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици.

Решение № РУ-14-ОС/2022 г.

Решение № РУ-14-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие за изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 72337.454.23 по КККР на гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитенa зонa BG0000171 „Лудогорие-Боблата” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, обявена със Заповед № РД-358/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 59/16.07.2021  г.)

Решение № РУ-13-ОС/2022 г.

Решение № РУ-13-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие за План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2022 г. в гори, стопанисвани от ТП ДЛС „Каракуз”, включващо горски подотдели 148-н, 297-а, 297-б, 297-г, 297-н, 300-а, 120-а, 303-т, 264-д, 1103-в, 291-ж, 326-б, 327-з, 1076-б, 1102-д, 1150-е, 1156-г, 1156-д, 1172-б и 1156-в, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 „Лудогорие” и BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици и BG0000168 „Лудогорие” и BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия.

Решение № РУ-11-ОС/2022 г.

Решение № РУ-11-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Ценово”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.).

Галерия