За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение № РУ-15-ОС/2021 г.

Решение № РУ-15-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на план за „Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на трайни насаждения и пчелни семейства“, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона:

 • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДБ, бр. 10/2013 г.).

Решение № РУ-14-ОС/2021 г.

Решение № РУ-14-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на план за „Развитие на съществуващо земеделско стопанство, чрез отглеждане на овощни и зеленчукови култури в землището на с. Яребица, община Дулово”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитенa зонa:

 • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДБ, бр. 10/2013 г.).

Решение № РУ-13-ОС/2021 г.

Решение № РУ-13-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План-извлечениe за промяна вида и интензивността на сечта до 2024 г. в гори, държавна собственост, стопанисвани от ДЛС „Каракуз“ – Дулово, включващо горски подотдели 23-„г“, 104-„а“, 412-„г“, 415-„г“, 415-„д“, 415-„ж“, 317-„г“, 327-„и“, 412-„ф“, 1090-„б“, 1102-„б“, 1166-„б“, 31-„а“, 31-„б“, 41-„б“, 61-„а“, 86-„б“, 89-„а“, 141-„б“, 146-„о“, 87-„з“, 411-„з“, 273-„д“, 284-„д“, 284-„ж“ и 1021-„в“, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДБ, бр. 10/2013 г.);
 • BG0000168 „Лудогорие” за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/2021 г.);
 • BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици по по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-767/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), допълнена със Заповед № РД-74/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.);
 • BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-990/10.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 9/2021 г.);

BG0000530 „Пожарево-Гарван” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-1045/17.12.2020 г. на Mинистъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 20/2021 г.).

Решение № РУ-12-ОС/2021 г.

Решение № РУ-12-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на земеделски земи в горски територии”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДБ, бр. 10/2013 г.);
 • BG0000168 „Лудогорие” за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/2021 г.);
 • BG0000169 “Лудогорие-Сребърна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-286/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 47/2021 г.);
 • BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици по по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-767/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), допълнена със Заповед № РД-74/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.);
 • BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-990/10.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 9/2021 г.);
 • BG0002048 „Суха река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-853/15.11.2007 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100/2007 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-84/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.);
 • BG0000107 „Суха река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-989/10.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 7/2021 г.);
 • BG0002064 „Гарванско блато” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-567/05.09.2008 г. на Mинистъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.);
 • BG0000530 „Пожарево-Гарван” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-1045/17.12.2020 г. на Mинистъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 20/2021 г.).

Решение № РУ-11-ОС/2021 г.

Решение № РУ-11-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2021 г. в горски територии държавна собственост, стопанисвани от „Северноцентрално държавно предприятие” (СЦДП), териториално поделение (ТП) „Държавно горско стопанство (ДГС) Силистра”, за горски подотдели 188 „б”, 204 „б”, 287 „д”, 372 „з”, и 443 „г”, съгласно проекта за нов Горскостопански план (ГСП) 2021 г. на ТП „ДГС Силистра, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици по по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-767/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), допълнена със Заповед № РД-74/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.)
 • BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-990/10.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 9/2021 г.).

Решение № РУ-10-ОС/2021 г.

Решение № РУ-10-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на план за „Развитие на малко земеделско стопанство”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона:

 • BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 767/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), променена със Заповед РД-74/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Решение № РУ-09-ОС/2021 г.

Решение № РУ-09-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План-извлечениe за промяна вида и интензивността на сечта през 2021 г. в гори, собственост на Община Русе, включващо горски подотдели 66-„ж”, 66-„к”, 67-„а”, 67-„и”, 68-„а”, 68-„ж”, 69-„а”, 69-„в”, 69-„д”, 69-„е”, 69-„к”, 71-„м”, 86-„х”, 86-„в1”, 86-„г1”, 86-„е1”, 86-„ж1”, 174-„г”, 174-„д”, 174 -„е”, 174-„з”, 174 -„и”, 174-„к”, 186-„и”, 200-„ж”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДБ, бр. 10/2013 г.)

BG0000168 „Лудогорие” за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/2021 г.).

Решение № РУ-08-ОС/2021 г.

Решение № РУ-08-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2022 г. в гори, държавна собственост, стопанисвани от ДГС „Разград“, за горски подотдели 234-„к”, 292-„в”, 19-„е”, 78-„ж”, 237-„г”, 255-„а”, 272-„б”, 272-„е”, 330-„о”, 344-„б”, 348-„и”, 363-„и”, 14-„г”, 14-„е”, 16-„д”, 95-„г”, 95-„к”, 95-„н”, 96-„б”, 96-„ж”, 96-„к”, 98-„д”, 101-„к”, 172-„д”, 253-„е”, 260-„к”, 267-„а”, 289-„д”, 292-„ж”, 300-„а”, 301-„в”, 301-„е”, 344-„а”, 350-„м”, 354-„г”, 354-„д”, 85-„а”, 85-„б”, 192-„и”, 266-„е”, 294-„б”, 300-„е”, 346-„з”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.)
 • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед РД-1024/17.12.2020 на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/2021 г.).
 • BG0000173 „Островче” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1014/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 15/2021 г.).
 • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДБ, бр. 10/2013 г.)
 • BG0000168 „Лудогорие” за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/2021 г.).

Решение № РУ-07-ОС/2021 г.

Решение № РУ-07-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2021 г. в гори, държавна собственост, стопанисвани от ДГС „Бяла“, за горски подотдели 212 „н”, 40 „б”, 41 „б”, 50 „б”, 186 „1”, 186 „2”, 204 „ж“, 271 „а“ и 271 „г”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0000231 „Беленска гора” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-694/25.08.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 81/2020 г.)

Галерия