За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение № РУ-32-ОС/2023 г.

Решение № РУ-32-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на горскостопански план и План за дейностите по опазване на горските територии от пожари на община Исперих, попадащи в обхвата на ДГС „Сеслав“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/16.03.2021 г.)

Решение № РУ-31-ОС/2023 г.

Решение № РУ-31-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2024 г., в гори, стопанисвани от ТП ДГС „Бяла“, включващо горски подотдели 1 „в“, 1 „н“, 1 „ц“, 1 „я“, 2 „з“, 3 „п“, 5 „о“, 5 „п“, 5 „с“, 5 „т“, 5 „ч“, 13 „а“, 13 „г“, 13 „д“, 13 „к“, 16 „а“, 19 „ю“, 21 „ж“, 21 „п“, 21 „у“, 21 „ф“, 21 „у1“, 23 „б“, 23 „в“, 24 „б“, 24 „в“, 36 „б“, 40 „е“, 46 „д“, 48 „б“, 48 „в“, 52 „б“, 59 „л“, 60 „и“, 62 „б“, 62 „е“, 62 „и“, 65 „б“, 65 „к“, 66 „в“, 66 „г“, 71 „а“, 71 „в“, 71 „г“, 73 „ж“, 73 „з“, 73 „д“, 73 „е“, 86 „г“, 89 „б“, 93 „в“, 99 „е“, 101 „а“, 104 „р“, 106 „а“, 106 „л“, 131 „г“, 145 „о“, 146 „т“, 146 „ч“, 146 „я“, 146 „у1“, 149 „л“, 167 „х“, 167 „ш“, 167 „ю“, 167 „б1“, 169 „с“, 174 „з“, 183 „г“, 188 „л“, 188 „м“, 192 „г“, 192 „т“, 192 „м1“, 192 „н1“, 195 „г“, 197 „и“, 201 „б“, 207 „з“, 208 „б“, 209 „и“, 210 „а“, 210 „е“, 211 „в“, 211 „р“, 212 „д“, 212 „н“, 214 „д“, 216 „р“, 216 „з1“, 216 „о2“, 217 „е“, 220 „н“, 220 „ч“, 223 „д“, 224 „ж“, 225 „и“, 229 „а“, 236 „л“, 236 „б“, 237 „л“, 243 „е“, 245 „м“, 247 „т“, 247 „у“, 254 „е“, 258 „д“, 258 „з“, 258 „о“, 258 „н“, 260 „к“, 262 „д“, 265 „ж“, 271 „в“, 276 „е“, 277 „а“, 277 „д“, 281 „в“, 283 „е“, 284 „д“, 285 „б“, 288 „в“, 289 „а“, 290 „б“, 290 „д“, 290 „з“, 295 „ю2“, 296 „ш2“, 297 „а2“, 300 „п1ж“, 301 „п1“, 301 „н1“, 301 „ч1“, 302 „з“, 319 „о“, 320 „г“, 320 „е“, 320 „з“, 320 „р“, 320 „н1“ и 320 „г3“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони: BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) и доп. със Заповед № РД-1068/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 90/11.11.2022 г.), BG0000233 „Студена река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-341/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 54/29.06.2021 г.), BG0000231 „Беленска гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-694/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 81/2020 г.), BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.).

Решение № РУ-30-ОС/2023 г.

Решение № РУ-30-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2024 г., в гори, стопанисвани от ТП ДГС „Тутракан”, включващо горски подотдели 72 „з”, 23 „a“, 23 „ж“, 27 „а“, 66 „б“, 78 „з“, 89 „д“, 93 „в“, 95 „р“, 81 „ш“, 25 „и“, 69 „г“, 69,,д“, 71 „б“, 72 „н“, 75 „е“, 79 „к“, 81 „а“, 85 „д“, 91 „о“, 92 „г“ и 92 „д“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони: BG0000530 „Пожарево - Гарван” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1045/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 20/2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1035/03.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 89/2022 г.) и BG0000180 „Боблата” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-686/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 79/2020 г.).

Решение № РУ-29-ОС/2023 г.

Решение № РУ-29-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на „Промяна предназначението на общински имоти от земеделска в горска територия, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони: BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.)

Решение № РУ-28-ОС/2023 г.

Решение № РУ-28-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението и начина на трайно ползване на поземлени имоти от земеделски в горски територии”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици и BG0000168 „Лудогорие” и BG0000171 „Лудогорие-Боблата” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Решение № РУ-27-ОС/2023 г.

Решение № РУ-27-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на горскостопански план и План за дейностите по опазване на горските територии от пожари на община Ветово, попадащи в обхвата на ДГС „Сеслав“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони: BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.), BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.), BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.), BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/16.03.2021 г.) и BG0000605 „Божкова дупка” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-101/09.02.2015 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 17/2015 г.).

Решение № РУ-26-ОС/2023 г.

Решение № РУ-26-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на горскостопански план и План за дейностите по опазване на горските територии от пожари на община Русе, попадащи в обхвата на ДГС „Сеслав“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/16.03.2021 г.)

Решение № РУ-25-ОС/2023 г. з

Решение № РУ-25-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението от земеделска в горска територия на поземлен имот с идентификатор 70130.41.124 по КК КР на с. Стърмен, общ. Бяла, обл. Русе”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1058/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 90/2022 г.)

Решение № РУ-24-ОС/2023 г.

Решение № РУ-24-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на план за „Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на пчелни семейства и трайни насаждения”, финансиран по мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/16.03.2021 г.).

Галерия