За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение № РУ-10-ОС/2020 г.

Решение № РУ-10-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2021 г. в гори, стапанисвани от ДГС Силистра, за горски подотдели 9 „з”, „и”, „л”, „н”, „р”, 12 „е”, 34 „з”, 30 „ж”, 180 „а”, 181 „б”, 226 „а”, 231 „г”, 232 „д”, 237 „м”, 240 „г”, 244 „б”, 269 „в”, 333 „н”, 334 „а”, 399 „б”, 400 „а”, „ж”, 429 „ж”, „з”, 183 „в”, „д”, 220 „в”, 237 „н”, 240 „в”, 244 „г”, 250 „в”, „д”, 262 „г”, 263 „б”, 289 „ж”, 291 „ж”, 316 „в”, 326 „в”, 335 „д”, 348 „г”, 369 „к”, 384 „а”, 399 „а”, 431 „г” и 433 „к”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 58/2007 г.), защитена зона BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-767/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), изменена със Заповед № РД-74/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.), ЗЗ BG0000534 „Остров Чайка“, обявена със Заповед РД-401 от 26.05.2020 г. на Министъра на околната среда и водите, ЗЗ BG0000107 „Суха река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.) и защитена зона BG0002048 „Суха река” за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-853/15.11.2007 г. на Министъра на околната среда и водите, изменена със Заповед № РД-84/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Решение № РУ-09-ОС/2020 г.

Решение № РУ-09-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 21926.25.24 и 21926.25.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долец, община Дулово, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Решение № РУ-08-ОС/2020 г.

Решение № РУ-08-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2020 г. в гори, стапанисвани от ДГС Бяла, за горски подотдели 38-„б”, 42-„д”, 43-„в”, 43-„з”, 201-„г”, 202-„г”, 203-„г”, 227-„а”, 294-„т”, 295-„я1”, 247-„с”, 199-„ч”, 236-„г”, 247-„р”, 273-„к” и 314-„ж”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.) и разширена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000231 „Беленска гора” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решение № РУ-07-ОС/2020 г.

Решение № РУ-07-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 32095.169.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иваново, община Иваново, за горски подотдел 20-„т1, предвид това, че няма вероятност да окажезначително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.) и разширена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.)

Решение № РУ-06-ОС/2020 г.

Решение № РУ-06-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 32095.169.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иваново, община Иваново, за горски подотдели 20-„р1 и 20-„т1, предвид това, че няма вероятност да окажезначително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.) и разширена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.)

Решение № РУ-05-ОС/2020 г.

Решение № РУ-05-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 32095.169.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иваново, община Иваново, за горски подотдели „20-„р1 и 20-„т1, предвид това, че няма вероятност да окажезначително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.) и разширена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.)

Решение № РУ-04-ОС/2020 г.

Решение № РУ-04-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План-извлечениe за промяна вида и интензивността на сечта през 2020 г. в гори, собственост на Община Русе, включващо горски подотдели 41-„р”, 41-„щ”, 46-„а”, 46-„б”, 46-„в”, 46-„ж”, 46-„и”, 46-„к”, 46-„н”, 48-„с”, 46-„г”, 49-„ж”, 49-„з”, 49-„к”, 52-„а”, 50-„в”, 50-„д”, 52-„а”, 52-„е”, 52-„з”, 52-„к”, 52-„м” и 52-„о”. План-извлечението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  •      BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);

BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решение № РУ-03-ОС/2020 г.

Решение № РУ-03-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2021 г. в горски територии държавна собственост, стопанисвани от ТП ДГС „Силистра” за горски подотдели 228-e, 233-д, 268-б, 270-а, 270-б, 289-з, 290-и, 291-г, 317-н, 352-в, 375-п1, 430-г и 441-д. План-извлечението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

        - BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-767/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), изменена със Заповед № РД-74/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.).

  - BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 58/2007 г.).

Решение № РУ-02-ОС/2020 г.

Решение № РУ-02-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2021 г. в горски територии държавна собственост, стопанисвани от ТП ДГС „Разград” за горски подотдели 81-„а”, 226-„к”, 282-„г”, 283-„т”, 296-„д”, 297-„н”, 299-„г”, 299-„п”, 307-„е”, 322-„а”, 322-„в”, 76-„а”, 78-„г”, 246-„л”, 249-„к”, 291-„п”, 291-„ф”, 291-„ц”, 305-„м”, 20-„щ”, 98-„в”, 98-„г”, 171-„ж”, 231-„а”, 232-„а”, 238-„в”, 245-„д”, 246-„б”, 246-„г”, 246-„ж”, 249-„л”, 259-„в”, 277-„е”, 291-„ч”, 293-„в” и 351-„ж”. План-извлечението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

-          BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.)

-          BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерския съвет № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.);

-          BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.) и разширена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);

-          BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

-          BG0000173 „Островче” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерския съвет № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Галерия