За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение № РУ-19-ОС/2018 г.

Решение № РУ-19-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Развитие и модернизация на земеделското стопанство в сектор „Растениевъдство, с оглед на това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, приета с Решение на Министерския съвет № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-20-ОС/2018 г.

Решение № РУ-20-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Почистване от дървесна и храстовидна растителност на част от ГОК1 /главен отводнителен канал/ от ОС /отводнителна система/ „Батин – Кривина”, с оглед на това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони: BG0000232 „Батин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0002024 „Рибарници Мечка” за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-561/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-18-ОС/2018 г.

Решение № РУ-18-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 81966.64.212 по КК и КР на с. Черник, община Дулово, включващ горски подотдели 193 – „б” и „г”, съгласно Горскостопанския план на Държавно ловно стопанство „Каракуз” – гр. Дулово от 2015 г. Горскостопанската програма няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
  • BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, приета с Решение на Министерския съвет № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-17-ОС/2018 г.

Решение № РУ-17-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2018 г. за горски подотдели, собственост на СЦДП ДП-ПТ ДГС Сеслав – гр. Кубрат, включващо горски подотдели 1023 „б”, 168 „е”, 170 „а”, „г”, 1076 „е” и 1033 „п”, съгласно Горскостопански план (ГСП) за периода 2013-2022. План-извлечението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
  • BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, приета с Решение на Министерския съвет № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-16-ОС/2018 г.

Решение № РУ-16-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Отглеждане на пчелни семейства, трайни насаждения от орехи и закупуване на инвентар”, с оглед на това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.)

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-15-ОС/2018 г.

Решение № РУ-15-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Създаване на трайни насаждения от лешници”, с оглед на това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002039 „Хърсовска река за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 767/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), променена със Заповед РД-74/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-13-ОС/2018 г.

Решение № РУ-13-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин до 150 бр. пчелни семейства и създаване на трайни насаждения от орехи и люцерна, с оглед на това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

Ø  BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);

Ø  BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, приета с Решение на Министерския съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция Превантивна дейност, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-13-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин до 150 бр. пчелни семейства и създаване на трайни насаждения от орехи и люцерна, с оглед на това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

Ø  BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);

Ø  BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, приета с Решение на Министерския съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция Превантивна дейност, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-14-ОС/2018 г.

Решение № РУ-14-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Отлеждане на зеленчукови и трайни насаждения, с оглед на това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000233 „Студена река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, приета с Решение на Министерския съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-12-ОС/2018 г.

Решение № РУ-12-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Увеличаване площта на съществуваща овощна градина с 34.014 дка трайни насаждения-сливи, с оглед на това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.)

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия