За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение № РУ-11-ОС/2018 г.

Решение № РУ-11-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Консервация и Реставрация на Моста на Колю Фичето над река Янтра при гр. Бяла и подобряване на инфраструктурата и туристическия достъп до нея, с оглед на това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитенa зона BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/2016г.)

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-10-ОС/2018 г.

Решение № РУ-10-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Изграждане на оптично кабелно захранване на базова станция VN 4597 на „БТК” ЕАД”, с оглед на това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитен зона BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, приета с Решение на Министерския съвет № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-09-ОС/2018 г.

Решение № РУ-09-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Почистване от единични дървета и храстовидна растителност по част от дунавска предпазна дига и сервитутните ѝ ивици в участък „Батин-Кривина. Инвестиционното намерение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000232 „Батин”, BG0002024 „Рибарници Мечка”и BG0000610 „Река Янтра”.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-08-ОС/2018 г.

Решение № РУ-08-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД на територията на община Силистра. Инвестиционното намерение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона:

 • BG0000169 „Лудогорие-Сребърна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.);

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-07-ОС/2018 г.

Решение № РУ-07-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечениe за промяна вида и интензивността на сечта в горски територии държавна собственост, стопанисвани от ДЛС „Дунав” за горски подотдели 260-т, 44-к, 187-л, 60-г, 61-л,н, 68-с, 4-м,н, 24-к, 33-е,л,н, 40-г и 258-а. План-извлечението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
 • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, приета с Решение на Министерския съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-06-ОС/2018 г.

Решение № РУ-06-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Почистване от единични дървета и храстовидна растителност по част от дунавска предпазна дига и сервитутните й ивици в участък Мечка. Плановете няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0000232 „Батин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.);
 • BG0002024 „Рибарници Мечка” за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-561/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-05-ОС/2018 г.

Решение № РУ-05-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Почистване от единични дървета и храстовидна растителност по част от дунавска предпазна дига и сервитутните й ивици в участък Тутракан – Бръшлен. Плановете няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0000377 „Калимок-Бръшлен” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.);
 • BG0002030 „Комплекс Калимок” за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-831/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.), изменена със Заповед № РД-86/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-04-ОС/2018 г.

Решение № РУ-04-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Изграждане на подземна оптична кабелна линия с. Бисерци – с. Мъдрево – с. Севар, общ. Кубрат, обл. Разград. Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона:

 • BG0000171 „Лудогорие – Боблата” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-03-ОС/2018 г.

Решение № РУ-03-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Почистване от единични дървета и храстовидна растителност по част от дунавска предпазна дига и сервитутните ѝ ивици в участък „Бръшлен – Сандрово. Плановете няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

 • BG0000529 „Мартен-Ряхово” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.);
 • BG0000377 „Калимок-Бръшлен” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.);
 • BG0002030 „Комплекс Калимок” за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-831/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.), изменена със Заповед № РД-86/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия