За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за оценка на степента на въздействие върху защитените зони

Решение № РУ-06-ОС/2021 г.

Решение № РУ-06-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на план за „Отглеждане на овощни култури и увеличаване на площите на земеделското стопанство”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);

BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед РД-1024/17.12.2020 на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/2021 г.).

Решение № РУ-11-ОС/2020 г.

Решение № РУ-11-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2021 г. в гори, стапанисвани от ДГС Тутракан, за горски подотдел 11 „щ“, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

  • BG0000377 „Калимок-Бръшлен” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена с списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.;
  • BG0002030 „Комплекс Калимок” за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-831/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.), допълнена със Заповед № РД-86/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.

България в Юнеско

Галерия