За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-3438/03.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3438/03.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Външно ел. захранване, кабелна линия средно напрежение и БКТП 20/0,4 кV 63 VА", с местоположение ПИ 44166.24.14 по КК и КР на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. И-3406/02.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3406/02.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на разпределителен топлопровод в границите на имот с идентификатор 63427.2.4269 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и проектиране на абонатна станция за топлоснабдяване на многофамилна жилищна сграда"

Писмо до възложителя с изх.И-3524/14.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3524/14.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автономна фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди, с мощност 40 kWр", с местоположение ПИ 51679.166.460 по КК и КР на с. Николово

Писмо до възложителя с изх.И-3523/14.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3523/14.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Модернизация, енергийна ефективност и превенция срещу неблагоприятни условия в стопанството", с местоположение УПИ XIII-39, кв. 4 по плана на с. Бръшлен

Писмо до възложителя с изх.И-3521/14.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3521/14.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на: склад за селскостопанска продукция и инвентар и автономна фотоволтаична соларна система", с местоположение ПИ 18589.5.528 по КККР на с. Гецово

Писмо до възложителя с изх.И-3520/14.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3520/14.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на довеждащ водопровод с две трасета за питейно-битово водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 47977.147.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мечка, общ. Иваново и УПИ XIII-45, кв. 5 по плана на с.о. Стълпище, общ. Иваново"

Писмо до възложителя с изх.И-3519/14.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3519/14.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и реконструция на спортна площадка съм съществуващо училище", с местоположение ПИ 66665.501.73 по КККР на с. Ситово

България в Юнеско

Галерия