За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-368/26.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-368/26.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи смесители № 3 и № 4 в съществуваща инсталация за производство на смоли, лакове, безири, пластификатори, електроизолационни лакове и полиестерни смоли", с местоположение ПИ 63427.3.732 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-361/25.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-361/25.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване проект на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване и Работен устройствен план на поземлени имоти с идентификатори 61710.502.5086 и 61710.502.2929 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-360/25.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-360/25.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на пчелни семейства по мярка 6.1", с местоположение УПИ IV-102, кв. 18 (идентичен с 70130.501.239) по плана на с. Стърмен

Писмо до възложителя с изх. И-359/25.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-359/25.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за ПИ с планоснимачен номер 306, за който е отреден парцел IV-306, кв. 42 по плана на с. Мортагоново"

Галерия