За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-4999/30.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4999/30.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нова улица - тупик от О.Т. 10905 през О.Т. 10906 и О.Т. 10907 до О.Т. 10908 за осигуряване на достъп до УПИ IV-574, кв. 94 по плана на гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-4986/30.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4986/30.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на ел. кабели 20 kV в п/ст Русе 110/20/10 kV", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.7.763 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-4985/30.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4985/30.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Допълващо застрояване - търговски обект за хранителни стоки", с местоположение УПИ XI-214, кв. 8 по плана на с. Боил, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. И-4948/28.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4948/28.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятието66425.514.74Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-4826/21.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4826/21.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на автономна покривна фотоволтаична електрическа централа с батерии и мощност 100 kW", с местоположение УПИ II, кв. 65 по плана на с. Бъзовец, общ. Две могили

Галерия