За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-1942/10.05.20222 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1942/10.05.20222 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт, преустройство и промяна предназначение на съществуваща триетажна сграда с идентификатор 63427.2.2446.4 в жилищна сграда с гаражи и офис в първия етаж"

Писмо до възложителя с изх. И-1977/13.05.20222 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1977/13.05.20222 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61710.612.2487 по КК и КР на гр. Разград за отреждане на имота "за жилищни нужди" с цел изграждане на жилищна сграда"

Писмо до възложителя с изх. И-1975/13.05.20222 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1975/13.05.20222 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на четвърти и пети етаж на същестуваща сграда с идентификатор 63427.2.547.1 по КККР на гр. Русе в жилища"

Писмо до възложителя с изх. И-1974/13.05.20222 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1974/13.05.20222 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-6425, кв. 604 по плана на гр. Разград", с местоположение ПИ 61710.503.6440, 61710.503.6441 и 61710.503.6442 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-1966/12.05.20222 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1966/12.05.20222 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на кабелна мрежа 0.4 kV за присъединяване към електроразпределителната мрежа на на УПИ VIII-194, УПИ X-194, УПИ XI-194, УПИ XII-194, УПИ XIII-194, кв.20, УПИ XXII-194, УПИ XXIII-
194, УПИ XXIV-194, УПИ XXV-194, УПИ XXVI-194, УПИ XXVII-194, кв. 19 по плана на с. Могилино, Община Две могили, Област Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1964/12.05.20222 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1964/12.05.20222 г., относно ИП/ПП за „Доставка и монтаж на покривна фотоволтаична електроцентрала с инверторна мощност 11,77 kWp за собствени нужди", с местоположение ПИ 40422.505.2192 по КККР на гр. Кубрат

България в Юнеско

Галерия