За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-2308/31.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2308/31.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристройка на два етажа към съществуваща жилищна сграда", с местоположение УПИ IX-84, кв. 10 по плана на с. Градина, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. И-2358/01.06.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2358/01.06.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна на част от технологичното оборудване в участък за дестилиране на течност от обвивка на ядка кашу", с местоположение ПИ с идентификатор 47336.82.8 по КК и КР на гр. Мартен, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-2357/01.06.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2357/01.06.2023 г., относно ИП/ПП за "Ремонт на съществуваща детска площадка с поставяне на детски съоръжения в Детска градина в с. Севар", с местоположение УПИ VII, кв. 33 по плана на с. Севар, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. И-2355/01.06.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2355/01.06.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация за УПИ I-103, кв. 13 по плана на с. Градина, общ. Лозница, с цел изграждане на еднофамилна жилищна сграда"

Писмо до възложителя с изх. И-2344/01.06.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2344/01.06.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на трасе на защитна тръба ф110мм и кабел САВТ 4х50 мм2 от ФЕЦ в ПИ с идентификатор 18589.501.638 по КК и КР на с. Гецово, общ. Разград до съществуващ ТП Т-2 Гецово"

Писмо до възложителя с изх. И-2342/01.06.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2342/01.06.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на магазин за риба и рибни продукти в заведение за тестени закуски, бургери и дюнери, с продажба на място", с местоположение УПИ I-388, кв. 193 по плана на гр. Исперих, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. И-2340/01.06.2023 г.

 Писмо до възложителя с изх. И-2340/01.06.2023 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт и подобряване на енергийната ефективност на Производствен корпус 2 в имот с планоснимачен 1197, кв. 112 по ПУП на гр. Завет, общ. Завет"

Писмо до възложителя с изх. И-2339/01.06.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2339/01.06.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ III-361, кв. 183 по плана на гр. Исперих, с цел последващо изграждане на магазин за промишлени стоки", с местоположение ПИ с идентификатор 32874.502.361 по КК и КР на гр. Исперих, общ. Исперих

Галерия