За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 1706/19.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1706/19.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на канализационна подмяна на водопроводна мрежа в с. Искра Община Ситово” с местоположение регулацията на с. Искра, Община Ситово -  о.т. 142 през о. т. 110 о.т. 111 о.т. 112, след о.т. 98 през о.т. 105 до о.т. 99, след о.т. 49 през о.т. 48 до о.т. 46 след о.т. 45до о.т. 44

Писмо до възложителя с изх. № 1707/19.06.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 1707/19.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на зона за експлоатация на готова продукция  чрез изграждане на сграда с метална конструкция” с местоположение УПИ - ІV -741 в западна промишлена зона  по регулационния план на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1708/19.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1708/19.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на бетонов канал през ПИ 1434 и ПИ 2079, между улици "Розова долина"  и "Васил Априлов"” с местоположение поземлени имоти 501.1424 и 501.2079 по кадастралния план на село Щръклево, Община Иванов

Писмо до възложителя с изх. № 1709/19.06.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1709/19.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща сграда в закусвалня” с местоположение поземлен имот с идентификатор 24030.501.9187 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1710/19.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1710/19.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на 3 броя антени  за пренос на данни с излъчвателна мощност 0,96 W” с местоположение УПИ ІІІ-151, кв. 26 (стар УИП VII-151, кв. 16)  по плана на село Босна , общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 1711/19.06.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1711/19.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на 2 броя антени  за пренос на данни с излъчвателна мощност 2,6 W” с местоположение УИП IX - 144, кв. 10 частна общинска собственост по регулационния план на село Любен, Община Ситово

Писмо до възложителя с изх. №1689 /18.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1689 /18.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Пристройка за стълбищна клетка  към сградата на филхармонията  в гр. Разград” с местоположение УПИ ІV-4655, кв. 63 по плана на град Разград

Галерия