За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. №1692 /18.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1692 /18.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за съхранение на опасни отпадъци” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.406 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1695/18.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1695/18.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план (ПУП) План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Работен устройствен план (РУП)” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 63427.2.3716, 63427.2.3727 и 63427.2.3728 в кв. 291 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1697/18.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1697/18.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на 4 броя антени  за пренос на данни с излъчвателилна мощност 1,76 W” с местоположение УПИ ІІІ- 33, кв. 9(идентичен с УИП VI-29, кв. 11) по плана на с. Босна, Община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 1698/18.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1698/18.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на 3 броя антени  за пренос на данни с излъчвателна мощност 2,18 W” с местоположение

Писмо до възложителя с изх. № 1698/18.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на 3 броя антени  за пренос на данни с излъчвателна мощност 2,18 W” с местоположение

Писмо до възложителя с изх. № 1699/18.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1699/18.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Ферма за производство на биохумус от червени калифорнийски червеи” с местоположение поземлен имот с № 017021 в землището  на с Зарица, Община Главиница

Писмо до възложителя с изх. №1575 /06.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1575 /06.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Строеж на жилищна сграда, гараж и ограда” с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.501.3603 по КК и КР на гр. Силистра

Галерия