За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 1487/28.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1487/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz № RSE0038A002 - MHO” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.1.243.1 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. №1676 /17.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1676 /17.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение  и сградно канализационно отклонение за временно строително селище” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.501.9057по КК и КР  на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1677/17.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1677/17.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на работилница за безалкохолни  напитки и фурна в обект за дестилация - казан за ракия” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.504.6341 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. №1678 /17.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1678 /17.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението  и преустройство  на кафе-еспресо  и смесен магазин в шивашко ателие” с местоположение УПИ VІІ - 731, кв. 23 по плана на с. Брестовене, общ. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 1679/17.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1679/17.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на складова сграда  за съхраняване   на стопански стоки  и покривна фотоволтаична централа с мощност 30 kW” с местоположение УПИ ІІІ , кв. 3 по плана на село Яким Груево, Община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1680/17.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1680/17.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план- План за застрояване  (ПУП-ПЗ) с цел изграждане на нов склад за пакетирани семена з посев” с местоположение поземлен имот № 279081 в землището на град Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 1681/17.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1681/17.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за съхраняване  на отпадъци и прилежаща инфраструктура” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.185 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. №1682 /17.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1682 /17.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на ферма за производство на микроводорасли” с местоположение УПИ ІІІ – 59, кв. 3 по плана на село Яким Груево , Община Исперих

Галерия