За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 433/19.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 433/19.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на Община Тутракан” с местоположение ПИ с идентификатори 73496.10.60, 73496.10.63, 73496.10.64, 73496.10.66, 73496.9.102, 73496.9.110, 73496.9.112 по КК и КР на гр. Тутракан

Галерия