За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 407/18.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 407/18.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на дуетажна сграда със сутерен - първо ниво за кухня и склад, второ ниво за обществено заведение, трето ниво за жилище и изместване на електропровод ЕК 1 kV от ТП "Еделвайс" до СБС № 1, клон А” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3321 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 409/18.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 409/18.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Външно ел. захранване 1kV на обект "Смесена сграда - обществено-обслужваща и жилищна"” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.1681 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 410/18.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 410/18.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт, реконструкция и изграждане на пристройка на съществуваща жилищна сграда” с местоположение УПИ I-477, кв. 41 по плана на с. Красен, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 411/18.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 411/18.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Благоустрояване на с. Искра, с. Босна и с. Любен (улици)” с местоположение ул. „Долна махала”, ул. „Горна махала”, ул. „Листопад”, ул. „Скала”, ул. „Златен клас 1”, ул. „Златен клас 2” - с. Искра; ул. „10-та” – с. Любен; ул. „2-ра” , ул. „3-та” „А”, ул. „8-ма”, ул. „3-та” „Б” – с. Босна.

Писмо до възложителя с изх. № 412/18.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 412/18.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.816 гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 404/17.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 404/17.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Външно ел. захранване 1kV на обект „Двуетажна пристройка към съществуваща сграда - два магазина” с местоположение УПИ XV-320, кв. 30 по плана на гр. Исперих

Галерия