За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 368/13.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 368/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на складово помещение № 2 в офис и на складово помещение № 8 в ателие” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.504.3184.7.14 по КК на гр.Разград

Писмо до възложителя с изх. № 372/13.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 372/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 61710.609.6981 по КК и КР на гр. Разград, с цел промяна предназначението на земята и изграждане на жилищна сграда, гараж и малък басейн”

Писмо до възложителя с изх. № 373/13.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 373/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги - Народно читалище "Съзнание-1927" - с. Вазово, УПИ IV, кв. 43”

Писмо до възложителя с изх. № 374/13.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 374/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги - Народно читалище "Васил Левски" - с. Бърдоква УПИ I, кв. 7”

Писмо до възложителя с изх. № 375/13.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 375/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги - Народно читалище "Просвета-1920" - с. Старо селище, УПИ I-93, кв. 13”

Писмо до възложителя с изх. № 376/13.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 376/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги - Народно читалище "Пробуда-1927" - с. Йонково, УПИ IІ-340, кв. 21”

Писмо до възложителя с изх. № 377/13.02.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 377/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги - Народно читалище "Просвета-1956" - с. Средоселци, УПИ IIІ, кв. 4”

Галерия