За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 378/13.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 378/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда - краварник в склад за резервни части” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.10.1806 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 379/13.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 379/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Реновиране на детски площадки в детски градини” с местоположение УПИ IV-1119, кв. 136- Сливо поле; УПИ II-193, кв. 24- Стамболово; УПИ I-211, кв. 18-Юделник; УПИ III, кв. 3-Голямо Враново, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 380/13.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 380/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт на три сгради (държавна собственост) в местността "Карасолук", кв. "Образцов чифлик", гр. Русе” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.319.84 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 381/13.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 381/13.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция в честотен обхват 900-2100 MHz № RSE 0133 в границите на УПИ XIV-839, кв. 61 по плана на с. Ново село, общ. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 382/13/.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 382/13/.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на два пътя от общинската пътна мрежа, осъществяващи връзка между индустриална зона на територията на общината и пътища RSE II-21 Русе-Силистра и III-2102 Сливо поле-Кубрат” с местоположение имоти 63668.42.53, 63668.139.84-Ряхово; 000273, 000272- Борисово; 000325, 000323- Борисово, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 334/12.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 334/12.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Ремонт, включващ внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОДЗ "Първи юни" - гр. Исперих (сграда - детски ясли, база 1) и ремонт на детска площадка” с местоположение УПИ XIII-1586, кв. 117 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 335/12.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 335/12.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Ремонт, включващ внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОДЗ "Първи юни" - гр. Исперих (сграда - детски ясли, база 2) и ремонт на детска площадка” с местоположение УПИ VII-1117, кв. 92 по плана на гр. Исперих

Галерия