За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № АО 464/10.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 464/10.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.180.14 (нива) по КК и КР на гр. Русе, предвиждащ промяна на предназначението на земята и изграждане на открити складови площи и обществено-обслужваща сграда за нуждите на дружеството”

Писмо до възложителя с изх. № 288/04.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 288/04.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и ремонт на общежитие за средношколци” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.187.1 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 289/04.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 289/04.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда в цех за производство на котли” с местоположение УПИ XII-629 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 281/03.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 281/03.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначение на магазин №1-26 в оръжеен магазин и обединяване на магазин 1-25 и магазин 1-26” с местоположение ПИ с идентификатори 63427.2.5101.1.122 и 63427.2.5101.1.123 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 282/03.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 282/03.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция в станция с честотен обхват 900-2100 MHz” с местоположение УПИ I, кв. 74 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 268/31.01.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 268/31.01.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) и технически проект за изграждане на водопроводно отклонение от полиетиленови тръби висока плътност” с местоположение 200 м до ПИ 035013 в землището на с. Голеш, общ. Кайнарджа

Галерия