За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № AO 2374/22.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № AO 2374/22.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Горскостопански план за гори, собственост на Община Исперих, в териториалния обхват на ТП ДГС "Сеслав" за периода 2014-2023 г.” с местоположение землищата на гр. Исперих и селата: Голям Поровец, Къпиновци, Подайва, Лудогорци, Свещари, Бърдоква, Йонково, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1307/10.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1307/10.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на растителна продукция и помещения за обитаване с местоположение ПИ № 032002 в землището на с. Яребица, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1431/21.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1431/21.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Възстановяване на укрепване на съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.37.37 и разширение на съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.37.36” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.37 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1392/19.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1392/19.05.2014 г., относно ИП/ПП за Благоустрояване на междублоково пространство и изграждане на спортно игрище и прилежащи площи за тихи игри, отдих и почивка, с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.3241 по КК и КР на гр. Силистра 

Писмо до възложителя с изх. № 1399/19.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1399/19.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изграждане на спортна площадка, комбинирана за футбол на малки вратички, тенис на корт, волейбол и хандбал, с местоположение УПИ І-555, кв. 48 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 1376/16.05.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 1376/16.05.2014 г., относно ИП/ПП за Ревитализация на културното наследство - музей Баба Тонка, музей Захари Стоянов и Пантеон на Възрожденци, с местоположение ПИ с идентификатори 63427.2.901, 63427.2.896 и  63427.2.4792 по КК и КР на гр. Русе

Галерия