За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 2283/12.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2283/12.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна складова пристройка към съществуващо производствено-складово хале” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.60.71 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2291/12.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2291/12.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към едноетажна еднофамилна жилищна сграда и преустройство на подпокривно пространство за жилищни нужди” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.9.710 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2275/11.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2275/11.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка и надстройка към съществуващ търговски обект с цел увеличаване на търговската площ и обособяване на втори етаж за офиси” с местоположение УПИ VIII-355, кв. 189 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2275/11.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2275/11.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка и надстройка към съществуващ търговски обект с цел увеличаване на търговската площ и обособяване на втори етаж за офиси” с местоположение УПИ VIII-355, кв. 189 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2241/10.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2241/10.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от съществуваща административна сграда и пристройка за обособяване на търговски обект” с местоположение УПИ I-130, кв. 26 по плана на село Стефан Караджа, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2242/10.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2242/10.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПР за УПИ VIII-2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, кв. 117 по плана на град Силистра и изменение на план за улична регулация на ул. "Бузлуджа" в частта и от кръстовището с ул. "Христо Ботев" до кръстовището с ул. "Марица", с цел създаване на устройствена основа за изграждане на жилищна сграда”

Писмо до възложителя с изх. № 2243/10.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2243/10.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на административна сграда в хотел” с местоположение ПИ с идентификатор 15031.502.18 по кадастралната карта на гр. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2245/10.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2245/10.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно кабелно ел. захранване и трафопост към Завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия” с местоположение ПИ с идентификатори 63427.85.6 и 63427.85.30 по кадастралната карта на гр. Русе

Галерия