За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 2246/10.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2246/10.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външна водопроводна и канализационна връзка към Завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия” с местоположение ПИ с идентификатори 63427.85.6 и 63427.85.30 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2247/10.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2247/10.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуващ водопровод и изместването му по ново трасе” с местоположение ПИ с идентификатори 63427.85.6 и 63427.85.30 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2251/10.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2251/10.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на съществуваща здравна сграда (бивш Кожен диспансер) в сграда за нуждите на КОЦ - Русе” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.5255 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2255/10.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2255/10.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на специализиран подробен устройствен план за обект: "Кариера за добив на строителни материали от находище "Копривец" с местоположение землището на село Копривец, община Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 2257/10.07.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2257/10.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПЗ на УПИ III-5280, 5281, кв. 4031 по плана на гр. Русе, предвиждащ премахване на съществуваща производствена сграда, определяне на нови линии за застрояване и изграждане на нова обществено-обслужваща сграда”

Писмо до възложителя с изх. № 2204/09.07.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 2204/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуващ хранителен магазин и пристройка на стълбище” с местоположение УПИ І-712, кв. 41 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново

Галерия