За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 1122/24.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1122/24.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и строителство на селскостопанска постройка с цел съхраняване на селскостопанска продукция и инвентар” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.179.113 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1333/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1333/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изготвяне на ПУП-ПРЗ за изграждане на офис СНЦ в ЧП "Дръстър-Силистра" - "Дом Дръстър" в ПИ с идентификатор 66425.501.9060 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1334/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1334/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изготвяне на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 40422.50.953 по КК и КР на гр. Кубрат с цел отреждане на имота "За производствени и складови дейности, свързани с производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция"

Писмо до възложителя с изх. № 1336/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1336/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Преустройство и промяна предназначението на съществуващи помещения (бивша ІІІ-та поликлиника - гр. Русе) за обособяване на клинична патология и болнична аптека, с местоположение УПИ VІІІ-434, кв. 675, по плана на гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 1340/13.05.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1340/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Възстановяване, адаптиране, социализиране на южна крепостна стена и осигуряване на достъпна среда в НААР "Доросторум-Дръстър-Силистра" с местоположение ПИ с идентификатори 66425.500.7281 и 66425.500.3869 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1341/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1341/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Ремонт на плочест водосток L=4,00 м по ул. "Димитри Филипенко" с местоположение УПИ ІV-читалище, кв. 24, по плана на с. Професор Иширково, общ. Силистра

Галерия