За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 2224/09.07.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2224/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар с помещение за обитаване” с местоположение имот №058019 в землището на гр. Мартен

Писмо до възложителя с изх. № 2225/09.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2225/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на земеделска земя - лозе за създаване на устройствена основа за изграждане на жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.609.4601 по кадастралната карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2226/09.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2226/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт, саниране и подмяна на оборудване в две съществуващи сгради за интензивно отглеждане на бройлери” с местоположение имоти с №№ 059033, 059034 в землището на с. Бъзън, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2227/09.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2227/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от праскови и череши на обща площ 43.698 дка” с местоположение имоти с №№ 049001, 050014 в землището на с. Кривина, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2228/09.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2228/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на търговски обект в първи етаж на жилищна сграда за обособяване на жилище” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.1623 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2229/09.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2229/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на ограда, благоустрояване и площадкови електрически мрежи на специализирана детска градина за интегрирани социални услуги” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.6.154 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2230/09.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2230/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения - сливи на площ от 21.334 дка” с местоположение поземлени имоти с номера 007027 и 007028 в землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2232/09.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2232/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на свободно ниско етажно застрояване - складови стопански сгради, доилна зала и торова яма за временно съхранение на тор” с местоположение УПИ XXVIII, кв. 2 по плана на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2233/09.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2233/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт, реконструкция и възстановяване/реставрация/ на храм "Свети Свети Кирил и Методий” с местоположение УПИ I, кв. 48 по плана на гр. Исперих

Галерия