За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 1342/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1342/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Основен ремонт и  цялостно обновяване на ОУ Св. Св. Кирил и Методий, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортна база, осветление и достъпна архитектурна среда, с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.7298 по КК и КР на гр. Силистра 

Писмо до възложителя с изх. № 1343/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1343/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Основен ремонт и обновяване на на сградите на обединено общежитие за средношколци Младост и администрация, внедряване на мерки за енергийна ефективност, достъпна архитектурна среда и благоустрояване на двор - гр. Силистра с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3885 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1344/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1344/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Основен ремонт и обновяване на сградата на Младежки дом, внедряване на мерки за енергийна ефективност, достъпна архитектурна среда и благоустрояване на двора с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3975 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1345/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1345/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Основен ремонт и обновяване на сградата на Драматичен театър Сава Доброплодни,  внедряване на мерки за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3698 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1346/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1346/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Основен ремонт и обновяване на Детска ясла № 1 "Здравец", внедряване на мерки за енергийна ефективност, достъпна архитектурна среда и благоустрояване на двор и на детска градина с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3056 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1347/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1347/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изграждане на нова кабелна линия 20 кV и нов трансформаторен пост тип БКТП 20/0,4 кV, с трасе на кабелната линия  - ПИ с идентификатори 61710.816.835, 61710.816.11, 61710.816.24, 61710.816.22, 61710.815.754, 61710.815.7 и 61710.815.27 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1323/12.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1323/12.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изработване на КПИИ в части: изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с номер 091037 в землището на с. Бабук, общ. Силистра и изграждане на навес за селскостопанска техника и плътна ограда

Писмо до възложителя с изх. № 1324/12.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1324/12.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изграждане на едноетажна сграда с предназначение за офис и битови помещения с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.65 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1295/10.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1295/10.05.2014 г., относно ИП/ПП за ПУП-ПП за проектно трасе на електрозахранващ кабел, преминаващ през ПИ 44358.7.18 и 44358.0.23 до 44358.0.22 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих

Галерия