За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 1029/08.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1029/08.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови”, с местоположение: имот с № 000744 в землището на с. Бъзовец, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 1031/08.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1031/08.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови”, с местоположение: имот с № 000452 в землището на с. Ценово, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 1032/08.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1032/08.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови”, с местоположение: имот с № 000232 в землището на с. Каран Върбовка, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 1033/08.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1033/08.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови”, с местоположение: имот с № 000386 в землището на с. Кацелово, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 1035/08.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1035/08.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови”, с местоположение: имот с № 302095 в землището на с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 994/05.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 994/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на стопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция”, с местоположение: имот с № 117346 в землището на с. Вокил, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 995/05.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 995/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда (склад) в печатна база”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.128.82 по кадастраланата карта на гр. Русе

Галерия