За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 2042/28.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2042/28.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на силозно стопанство за съхранение на маслодайни и зърнени култури, състоящо се от 4 броя силоза, всеки с вместимост 1189 куб. м, 10 броя бункера за съхранение на люспа, всеки с вместимост 41 куб. м” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.37 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2046/28.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2046/28.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от сливи на обща площ 73 дка” с местоположение имот № 001063 в землището на с. Любен, общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 2004/27.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2004/27.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нова сграда с административно значение в собствен урегулиран имот в Източна промишлена зона, град Русе” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1051 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2006/27.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2006/27.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда в цех за месопреработка” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.641 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2008/27.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2008/27.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на едноетажна жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.3733 по кадастралната карта на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2009/27.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2009/27.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на ферма за отглеждане на калифорнийски червеи” с местоположение УПИ XV-269, кв. 34 по плана на с. Грънчарово, общ. Дулово

Галерия