За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 1133/12.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1133/12.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на пристройка и промяна предназначението на съществуваща стопанска сграда в работилница”, с местоположение: УПИ VI-141, кв. 10 по плана на с. Семерджиево, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1134/12.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1134/12.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на част от селскостопанска сграда във фризьорски салон”, с местоположение: ПИ с идентификатор 41144.500.169.3по кадастраланата карта на с. Калипетрово, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1102/11.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1102/11.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на част от стопанска сграда в казан за изваряване на ракия”, с местоположение: имот с № 120050 в землището на с. Овен, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1078/10.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1078/10.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на жилищна сграда с обитаемо подпокривно пространство ”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.505.366 по кадастралната карта на гр. Силистра

Галерия