За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № АО 5783/13.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 5783/13.11.2013 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на ТП ДГС "Сеслав"” с местоположение имот 06481 в землището на с. Брестовене, имот 70384 в землището на с. Сушево, имот 10015 в землището на с. Вазово, имот 15953 в землището на с. Голям Поровец, имот 24921 в землището на с. Драгомъж, имот 32874 в землището на гр. Исперих, имот 34103 в землището на с. Йонково, имот 37010 в землището на с. Китанчево, имот 24116 в землището на с. Лудогорци, имот 44358 в землището на с. Лъвино, имот 46913 в землището на с. Малък Поровец, имот 56945 в землището на с. Подайва, имот 65650 в землището на с. Свещари, имот 68552 в землището на с. Средоселци, имот 04666 в землището на с. Богданци, имот 36333 в землището на с. Кара Михаил, имот 77579 в землището на с. Хърсово

Писмо до възложителя с изх. № 3524/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3524/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Ландшфтно оформление и биологична рекултивация на терен, състоящ се от имоти 00895.41.44 и 00895.41.50 в землището на село Айдемир, общ. Силистра”

Галерия