За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 3526/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3526/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка и надстройка към съществуваща жилищна сграда” с местоположение УПИ XVII-59, кв. 12 по плана на с. Чернолик, гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3528/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3528/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги Народно Читалище Н. Й. Вапцаров - с. Малко Йонково” с местоположение УПИ XV-765, кв. 73 по плана на с. Малко Йонково, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3529/07.11.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3529/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги Народно Читалище Пробуда - 1929 г. - с. Свещари” с местоположение УПИ IX-164, кв. 7 по плана на с. Свещари, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3530/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3530/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на офис № 1 в магазин за промишлени стоки” с местоположение УПИ II-3952, 3962, кв. 302 (самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.3952.1.20) по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3531/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3531/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за предоставяне на културни услуги Народно Читалище Елин Пелин - с. Подайва” с местоположение УПИ I-205, кв. 78 по плана на с. Подайва, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3532/07.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3532/07.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда в цех за медицински нестерилни изделия от готови материали” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.67 по КК на гр. Русе

Галерия