За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 3465/01.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3465/01.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. "Райко Даскалов" № 22, гр. Русе” с местоположение от ТПМ на "Топлофикация Русе" ЕАД до жилищна сграда на ул. "Райко Даскалов" № 22, гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3466/01.11.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3466/01.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Смяна на предназначението и преустройство на магазин в банков клон” с местоположение УПИ IX-584, кв. 177 по плана на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 3469/01.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3469/01.11.2013 г., относно Изготвяне на ПУП-ПЗ за имот № 091024 в землището на село Табачка, община Иваново без промяна предназначението на земята, с цел изграждане на селскостопански сгради и постройки и сграда с помещения за обитаване

Писмо до възложителя с изх. № 3469/01.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3469/01.11.2013 г., относно Изготвяне на ПУП-ПЗ за имот № 091024 в землището на село Табачка, община Иваново без промяна предназначението на земята, с цел изграждане на селскостопански сгради и постройки и сграда с помещения за обитаване

Галерия