За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 3249/14.10.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 3249/14.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Преместване на съществуващо производство на фитинги на нова площадка и разширение на производствената дейност до 500 т/г обработен месинг” с местоположение ПИ с идентификатор 00895.506.6 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3250/14.10.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3250/14.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на обект Базова станция на Глобул GSM № 8803” с местоположение УПИ I-9, кв. 2 по плана на с. Бистренци, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 3253/14.10.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3253/14.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Външно ел. захранване 1 kV на обект Заведение за социални грижи - промяна броя на фазите и увеличаване на мощност” с местоположение УПИ III, кв. 18 по плана на с. Пчелина, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 3254/14.10.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3254/14.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна сграда със смесено предназначение: първи етаж - обществено-обслужващ; втори етаж - жилищен” с местоположение УПИ XXIV-438, кв. 45 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3255/14.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3255/14.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация, реконструкция и модернизация на храм Света Троица- с. Сейдол” с местоположение УПИ XV-180, кв. 180 по плана на с. Сейдол, общ. Лозница

Галерия