За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 3212/09.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3212/09.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Подобряване сградата на Народно Читалище Съзнание- 1891 г. - гр. Исперих с цел утвърждаване на институцията като културен център на общността” с местоположение УПИ III-328, кв. 29 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3196/07.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3196/07.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Надстройка на търговски обект за кафатерия с допълнително пристрояване” с местоположение УПИ V, кв. 38 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3252/14.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3252/14.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и ремонт на Църква Свети Пророк Илия- с. Ловско и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка” с местоположение УПИ II-260, кв. 32 по плана на с. Ловско, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 3186/04.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3186/04.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно електрозахранване на жилищна сграда с магазин и ателие за шивашки услуги” с местоположение УПИ IV-2964, кв. 136 (ул. "Сент Уан" № 4) по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3188/04.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3188/04.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПП с цел създаване на устройствена зона за изграждане на водопроводно отклонение за захранване на ПИ с идентификатор 66425.506.120 по КК на гр. Силистра”

Писмо до възложителя с изх. № 3164/02.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3164/02.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от съществуваща производствена сграда в УПИ XVIII-306пп и производствена сграда в УПИ XVIII-305пп в склад и съществуваща сграда в УПИ XVIII-306пп и XVIII-305пп в битовка” с местоположение УПИ XVIII-306пп, XVIII-305пп (63427.3.579 и 63427.3.580) по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3165/02.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3165/02.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда за обособяване на магазин за плодове и зеленчуци” с местоположение ПИ с идентификатор 00895.502.1629 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра

Галерия