За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 3026/18.09.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3026/18.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонтни работи по сграда на Народно Читалище „Съзнание-1927 г.” с местоположение ПИ с идентификатор 10015.111.446 по КК и КР на с. Вазово, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3027/18.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3027/18.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на сградата на НЧ „Развитие-1928 г., с. Лудогорци” с местоположение УПИ VIII-298, кв. 34 по плана на с. Лудогорци, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3028/18.09.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3028/18.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Възстановителни ремонтни работи на участъци от общинската пътна мрежа на Община Иваново - RSE1103/III-202 Нисово-Кацелово-/Червен/-RSE 1110 -5 км, RSE3115/III-202 Щръклево-Нисово-/Сваленик/-RSE 3115 - 6.7 км и ремонт на ул. Хаджи Димитър- с. Пиргово, ул. Дунав- с. Тръстеник, ул. Ст. Караджа- с. Червен, ул. Еделвайс- с. Щръклево”

Писмо до възложителя с изх. № 3004/17.09.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3004/17.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на читалищна сграда на НЧ „Васил Левски - 1935 г.” с местоположение УПИ I, кв. 5 по плана на с. Чудомир, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 3005/17.09.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3005/17.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ за създаване на устройствена основа за изграждане на гараж със склад” с местоположение имот 069018 в землището на с. Семерджиево, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3006/17.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3006/17.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно ел. захранване 1 kV (ВЕЗ) на обект „Преустройство на съществуваща сграда „Двузално кино" и пристройка към него в търговски комплекс” с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.2191.3 по КК и КР на гр. Кубрат

Галерия