За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-1260/22.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1260/22.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.3.743 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе, ул. Капитан Райчо Николов 42, идентичен с УПИ III-743, кв. 953 по плана на Западна промишлена зона на гр. Русе, с цел изграждане на складове за строителни материали"

Писмо до възложителя с изх. И-1259/22.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1259/22.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Разширение и реконструкция на съществуваща сграда (производствен складов обект) - навес за селскостопанска техника и инвентар" с местоположение ПИ 02587.60.592 по КККР на с. Баниска

Писмо до възложителя с изх. И-1258/22.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1258/22.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция, ремонт и повишаване енергийната ефективност на сграда за обществено обслужване" с местоположение ПИ 77308.502.513 по КККР на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. И-1257/22.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1257/22.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПР и ПЗ) на част от кв. 43 (УПИ XVII-698) по плана на с. Гецово, общ. Разград" с местоположение ПИ 18589.501.698 по КККР на с. Гецово

Писмо до възложителя с изх. И-1250/21.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1250/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на УПИ XII-1122, кв. 22 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово"

Писмо до възложителя с изх. И-1247/21.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1247/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "изработване на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ III-110 и УПИ V-111, кв. 40 по плана на с. Черковна, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-1246/21.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1246/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Разширение и реконструкция на съществуваща сграда (производствен складов обект) – навес за селскостопанска техника и инвентар" с местоположение ПИ № 500.151 (УПИ VIII и УПИ XIX, кв.19) по плана на с. Смирненски

Писмо до възложителя с изх. И-1244/21.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1244/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на сградно водопроводно отклонение (СВО) за съществуваща жилищна сграда" с местоположение УПИ III-15, кв. 27 по плана на с. Богданци

Галерия