За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх.И-4633/23.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх.И-4633/23.11.2022 г., относно ИП/ПП за „КПИИ в части: Изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване ИПУП-ПЗ за УПИ XIV-627 – за обществено обслужване, кв. 8 по плана на с. Окорш, общ. Дулово и ИП за „Промяна предназначението и пристройка към съществуващи магазин и склад за обособяване на сгради със смесено предназначение – автомивка, кафе-бар, фризьорски салон, търговски обекти и помещение за производство на тестени изделия“, с местоположение УПИ XIV-627, кв. 8 по плана на с. Окорш, общ. Дулово"

Писмо до възложителя с изх.И-4630/23.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх.И-4630/23.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Удължаване на въздушна мрежа ниско напрежение (ВМрНН), с цел присъединяване към елетроразпределителната мрежа на обект еднофамилна двуетажна жилищна сграда, с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.502.4179 по КК и КР гр. Разград, идентичен с УПИ VI-4179, кв. 320 по плана на гр. Разград, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх.И-4629/23.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх.И-4629/23.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на обществена сграда в гр. Разград в младежки център", с местоположение ПИ 61710.505.341 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх.И-4627/23.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх.И-4627/23.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Площадка за волейбол и баскетбол в двора на СУ Васил Левски, гр. Главиница", с местоположение ПИ 15031.501.1212 по КККР на гр. Главиница

Писмо до възложителя с изх. И-4617/22.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4617/22.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие на земеделско стошанмство на млад фермер за отглеждане на овощно насаждение- кайсий", с местоположение ПИ 57385.8.103 по КККР на с. Поляна

Галерия