За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-3969/25.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3969/25.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Ел. захранване с кабел 20 kV, Трафопост тип БКТП 20/0.4 kV, 250 kVA и Ел. захранване с кабел НН от трафопост тип БКТП 20/0.4, 250 kVA до ГРТ на Силозно стопанство", с местоположение ПИ с идентификатор 75246.2.22 по КК и КР на с. Ушинци, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-3964/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3964/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Исперих, Подобект: Улица "Йордан Йовков" (от ОТ 58 до ОТ 61) в с. Китанчево, общ. Исперих"

Писмо до възложителя с изх. И-3963/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3963/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Исперих, Подобект: Улица "Арда" (от ОТ 41 до ОТ 50) в с. Бърдоква, общ. Исперих"

Писмо до възложителя с изх. И-3962/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3962/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на трансформаторен пост тип БКТП 20/0.4 kV, 2х1000 кVA, кабели 20 kV и кабели НН от БКТП 20/0.4 kV до електромерни табла", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4837 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3961/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3961/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на кабел 20 kV и трансформаторен пост тип БКТП 20/0.4 kV, 160 кVA", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.258.72 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3960/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3960/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Исперих, Подобект: Улица "Мургаш" (от ОТ 47 до ОТ 58) и улица "Васил Левски" (от ОТ 47 до ОТ 52) в с. Яким Груево, общ. Исперих"

Писмо до възложителя с изх. И-3959/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3959/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ V-39, в кв. 2 по плана на с. Яким Гоуево, общ. Исперих (идентичен поземлен имот с идентификатор 87285.501.39 по КК и КР на с. Яким Груево, общ. Исперих)"

Писмо до възложителя с изх. И-3957/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3957/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на въздушна мрежа ниско напрежение /НИ/, клон А на ТП "Неофит Рилски", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.153.2230 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3956/19.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3956/19.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устроййствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на поземлен имот с планоснимачен номер 58, който попада в парцел V За логопедичноучилище, кв. 25 по плана на с. Дряновец, общ. Разград"

Галерия