За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-4605/22.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4605/22.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Сградно отклонение от разпределителна касета, тип ШК, част от КМрНН към ТП „МТП“ гр. Испери за обект „Постройка на допълващо застрояване – склад за инвентар“ гр. Исперих, кв. 172, УПИ VI-9910 (ПИ 32874.201.9910) чрез изграждане на кабелна линия ниско напрежение 0.4 kW до разпределителна кутия, монтаж на ЕМТ на метална конструкция"

Писмо до възложителя с изх. И-4604/22.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4604/22.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на складова база за съхранение на зърно с местоположение ПИ с идентификатор 66665.22.139 по КККР на с. Ситово"

Писмо до възложителя с изх. И-4601/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4601/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт покрив на сграда на Общинска администрация, с адрес: гр. Разград, бул. Бели Лом № 37А", с местоположение схема с идентификатор 61710.505.7253.1 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-4600/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4600/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди с мощност до 150 kW", с местоположение УПИ XV-1168, кв. 77 по плана на с. Тръстеник

Писмо до възложителя с изх. И-4598/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4598/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на покрив и укрепване със стоманобетонова конструкция на същестуваща жилищна сграда", с местоположение ПИ 61710.502.1532 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-4594/21.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4594/21.11.2022 г., относно ИП/ПП за „изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61710.502.4680 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-4680, кв. 17 по плана на гр. Разград"

Галерия