За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-2134/22.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2134/22.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.17, местност "Нови Халваджи", гр. Русе, общ. Русе, с цел промяна предназначението на земята и последващо изграждане на жилищна сграда"

Писмо до възложителя с изх. И-2113/19.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2113/19.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Пристройка-навес към навес за складиране на селскостопанска продукция", с местоположение ПИ с идентификатор 72337.454.23 по КК и КР на с. Тертер, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. И-2112/19.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2112/19.05.2023 г., относно ИП/ПП за "План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2023 г. в гори, стопанисвани от ТП ДГС Сеслав" с местоположение ПИ с идентификатор 11449.35.21 по КК и КР на с. Владимировци, общ. Самуил, ПИ с идентификатор 30065.211.2 по КК и КР на гр. Завет, общ. Завет, ПИ с идентификатор 32192.29.911 по КК и КР на с. Иван Шишманово, общ. Завет, ПИ с идентификатор 65650.36.4 по КК и КР на с. Свещари, общ. Завет, ПИ с идентификатор 32874.9.122 по КК и КР на гр. Исперих, общ. Исперих, ПИ с идентификатор 38296.34.84 по КК и КР на с. Конево, общ. Исперих, ПИ с идентификатор 37010.73.47 по КК и КР на с. Китанчево, общ. Исперих, ПИ с идентификатор 68552.13.96 по КК и КР на с. Средоселци, общ. Исперих, ПИ с идентификатор 72578.68.176 по КК и КР на с. Тодорово, общ. Исперих, ПИ с идентификатор 58877.8.1 по КК и КР на с. Пчелина, общ. Самуил, ПИ с идентификатор 77579.31.461 по КК и КР на с. Хърсово, общ. Самуил, ПИ с идентификатор 15669.3.98 по КК и КР на с. Голяма вода, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. И-2111/19.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2111/19.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с Р инст. - 989.175 kWp в УПИ VIII-68, кв. 9 по плана на гр. Разград и кабелна линия 20 kV за присъединяване на БКТП-1000 kVA, 20/0.4 kV на Фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с Р инст.-989.175 kWp, Р ном. изх-990 kW"

Писмо до възложителя с изх. И-2111/19.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2111/19.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с Р инст. - 989.175 kWp в УПИ VIII-68, кв. 9 по плана на гр. Разград и кабелна линия 20 kV за присъединяване на БКТП-1000 kVA, 20/0.4 kV на Фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) с Р инст.-989.175 kWp, Р ном. изх-990 kW"

Писмо до възложителя с изх. И-2055/16.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2055/16.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Трафопост тип БКТП 20/0.4 kV 1x800 kVA с монтаж на трансформатор с мощност 250 kVA", с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.503 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-2099/18.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2099/18.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Сградно водопроводно отклонение за съществуваща жилищна сграда", с местоположение УПИ XXII-358, кв. 18 по плана на с. Голеш, общ. Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. И-2098/18.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2098/18.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 185.32 kWp", с местоположение УПИ XI-179, кв. 7 по плана на с. Върбино, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. И-2096/18.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2096/18.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Енергиен обект за производство на електрическа енергия с мощност 30 kW за собствени нужди", с местоположение УПИ I, кв. 20 по плана на с. Зебил, общ. Главиница

Галерия