За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-3760/05.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3760/05.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Реализиране и развитие на стопанство чрез отглеждане на земеделски култури", с местоположение ПИ с идентификатор 51977.24.9 по КК и КР на с. Новград, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. АО-4621-5/11.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. АО-4621-5/11.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Проектиране, съгласуване и изработка на понтон, с фотоволтаична електроцентрала, един преходен мост и два броя сваи, при км 495.690 на р. Дунав", с местоположение ПИ с идентификатори 63427.132.13, 63427.2.5688 и 63427.2.5695 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3823/11.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3823/11.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на едноетажна жилищна сграда с полуподземен етаж в УПИ IX-5060, кв. 121 по плана на гр. Разград, общ. Разград", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.50.5060 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Галерия