За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „МЕГАТРОН” ЕАД

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец”, с местоположение ПИ с идентификатор 47336.63.371 по КК и КР на гр. Мартен, общ. Русе.

Възложител – „МЕГАТРОН” ЕАД

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42400                                 
  1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Ситово.

 

Писмо до възложителя с изх. И-1184/16.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1184/16.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Разширяване на съществуващо стопанство чрез отглеждане на млечни овце" с местоположение ПИ 884, кв. 29, УПИ II, кв. 29 по плана на гр. Завет и ПИ 004017 в землището на с. Сушево

Писмо до възложителя с изх. И-1183/16.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1183/16.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Развитие на малко стопанство чрез увеличаване на броя на пчелните семейства и закупуване на оборудване" с местоположение ПИ 65650.23.20 по КККР на с. Свещари

Писмо до възложителя с изх. И-1182/16.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1182/16.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с гаражи, магазини и офис" с местоположение ПИ 63427.2.419 (идентичен с УПИ II-419, кв. 99) по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1180/16.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1180/16.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ПИ с № 0.346, кв. 19 по плана на с. Николово, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх.И-1159/15.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх.И-1159/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристройка към съществуваща еднофамилна жилищна сграда" с местоположение УПИ V-111.597, кв. 21 по плана на с. Вазово

Галерия