За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-1109/13.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1109/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за техническата инфраструктура извън урбанизираната територия - трасе ел. кабел за обект Вилна сграда - еднофамилна в ПИ с идентификатор 63427.169.863 в мастност Гълъбец, землище гр. Русе" с местоположение ПИ 63427.169.863 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1108/13.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1108/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и трасе на защитна тръба ф110 мм с кабел САВТ 4х95 мм2 от ФЕЦ, разположена в имот с УПИ IX-57, кв. 6, ул. Ал. Стамболийски 49, до ново електромерно табло, монтирано кум конструкцията на мачтов трафопост Т-5 Д. Абланово в с. Долно Абланово, общ. Русе" с местоположение УПИ IX-57, кв. 6 по плана на с. Долно Абланово

Писмо до възложителя с изх. И-1107/13.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1107/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и трасе на защитна тръба ф110 мм с кабел САВТ 4х95 мм2 от ФЕЦ, разположена в имот с УПИ IV-1262, кв. 28, ул. Родопи 2, до ново електромерно табло, монтирано на фасадата на трафопост Т-1 Горичево в село Горичево, общ. Кубрат" с местоположение УПИ IV-1262, кв. 28 по плана на с. Горичево

Писмо до възложителя с изх. И-1106/13.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1106/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Преустройство и промяна предназначението на част от универсален магазин в магазин за хранителни стоки" с местоположение ПИ 66425.500.7207 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-1103/13.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1103/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 63427.152.16 и 63427.152.18, местност Нови Халваджи, гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1076/10.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1076/10.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на сградно канализационно отклонение за същестуваща жилищна сграда" с местоположение ПИ 66425.501.1273 по КККР на гр. Силистра

Галерия