За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-3685/01.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3685/01.09.2023 г., относно ИП/ПП за "План–извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2024 г., в гори, стопанисвани от ТП ДГС "Тутракан", с местоположение ПИ с идентификатор 78238.50.318 по КК и КР на с. Цар Самуил, ПИ с идентификатор 51956.1.9 по КК и КР на с. Нова Черна, ПИ с идентификатори 73496.53.5 и 73496.53.2 по КК и КР на гр. Тутракан, ПИ с идентификатори 69078.109.34 и 69078.109.26 по КК и КР на с. Старо село, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. И-3805/08.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3805/08.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с планоснимачни номера 1128, 1129 и 1003, за които са отредени парцели XXVIII и XXVI, кв. 21 по плана на с. Ясеновец, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-3803/08.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3803/08.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 57368.137.9 по КК и КР на с. Полско Косово, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. И-3798/08.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3798/08.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на едноетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ I-1, кв. 1 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново

Галерия