За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-1065/10.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1065/10.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с АС мощност 30kW" с местоположение УПИ III-498, кв. 31 по плана на с. Батишница

Писмо до възложителя с изх. И-1059/09.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1059/09.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Фотоволтаична централа с изходяща мощност 50 mW" с местоположение ПИ 10759.72.340 по КККР на с. Веселина и ПИ 35715.26.445 по КККР на с. Каменар

Писмо до възложителя с изх. И-1057/09.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1057/09.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и Работен устройствен план на ПИ с идентификатори 63427.2.4183, 63427.2.4184 и 63427.2.4187 по КК и КР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1056/09.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1056/09.03.2023 г., относно ИП/ПП за "изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ ХХ-454, кв. 21 по плана на с. Нисово, община Иваново, област Русе"

Галерия