За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Уведомление с вх. № АО-4780/18.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4780/18.09.2023 г. за инвестиционно предложение за „Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за смесени отпадъци в землището на село Трапище, община Лозница”, възложител: Община Лозница.

Писмо до възложителя с изх. И-3890/18.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3890/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в обхват поземлен имот с идентификатор 61710.503.4071 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-3880/14.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3880/14.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на пчелни семейства и земеделски култури", с местоположение ПИ с идентификатор 11449.36.23 по КК и КР на с. Владимировци, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. И-3879/14.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3879/14.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Ремонт и доизграждане на коритото на река Бели Лом в регулацията на гр. Разград", с местоположение ПИ с идентификатори 61710.502.7162 и 61710.505.369 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Галерия