За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-4492/14.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4492/14.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на мрежова фотоволтаична система с генерирана мощност 99.90 kWp и максимална променливо-токова мощност 100 kW", с местоположение УПИ VIII-58, кв. 4 по плана на с. Киченица

Писмо до възложителя с изх. И-4485/14.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4485/14.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПУР от О.Т. 10630 до нова О.Т. 20, изменение на кв. 1003, ПР за поземлен имот с идентификатор 63427.8.213 и изменение на ПУР на УПИ IV-за инж. техническа инфраструктура в кв. 1000,ИПЗ, по регулационна план на гр. Русе"

Галерия